Przetargi.pl
Wykonanie napraw odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kliniska w 2018 r.

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska ogłasza przetarg

 • Adres: 72123 Kliniska Wielkie, Pucko
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4312133, 4312124 , fax. 914 181 560
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska
  Pucko 1
  72123 Kliniska Wielkie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4312133, 4312124, fax. 914 181 560
  REGON: 81053915000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kliniska.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie napraw odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kliniska w 2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie napraw odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kliniska w 2018 r.” Naprawy cząstkowe dróg prowadzone są na odcinkach nie przekraczających 30% całkowitej długości drogi w Leśnictwie Sowno (droga p-poż nr 39 oraz nr 32). Łącznie dróg do naprawy: ok 3112 m2. Odcinki dróg przeznaczone do naprawy przedstawione są na poglądowych załącznikach mapowych stanowiących załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. II. Naprawa dróg obejmuje wykonanie następujących robót: 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni). 2. Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw z kruszyw łamanych 0-63 mm grubości po zagęszczeniu 20 cm. 3. Szczegółowy zakres prac na poszczególnych odcinkach wskazany został w przedmiarze robót – załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Odcinki dróg przeznaczone do naprawy zostaną wskazane przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. III. Zakres robót obejmuje: 1. Zniwelowanie nierówności w przebiegu drogi wraz z niezbędnym przemieszczeniem mas ziemnych w miejsce istniejących wyrw. 2. Wykonanie profilu poprzecznego drogi o spadku obustronnym 3-5% liczonym od osi drogi w kierunku jej krawędzi. 3. Ręczne lub mechaniczne usunięcie elementów wpływających na powstawanie nierówności. Na całym przebiegu wyznaczonych do naprawy dróg leśnych należy wykonać ich wyrównania za pomocą równiarki do dróg wraz z wykonaniem właściwego profilu poprzecznego poprzez co najmniej czterokrotny przejazd równiarki. Naprawy zostaną wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Ilość i lokalizacja napraw wszystkich odcinków dróg przeznaczonych do wykonania naprawy będzie zlecana zleceniami szczegółowymi. Zamawiający po wykonaniu przez Wykonawcę zleconej naprawy odcinka drogi będzie przeprowadzał odbiór wykonanych robót. Podstawą rozliczenia dotyczącą naprawy drogi jest 1m2. IV. Szczegółowy opis przedmiotu i wstępną lokalizacje zamówienia zawiera: • Przedmiar - załącznik nr 7 do SIWZ; • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - (załącznik nr 8 do SIWZ); • Mapy z lokalizacjami na których jest wstępnie planowana realizacja robót - Załącznik nr 10. a) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia ma charakter wstępny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że zawsze będzie się odbywała na obszarze leśnictwa Sowno z zachowaniem parametrów i technologii przyjętej w Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. b) Ilości prac planowanych do wykonania w danych lokalizacjach na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 80 %. c) Postanowienia p-pkt a) i b) nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 9 do SIWZ). d) Wbudowywany materiał nie może posiadać żadnych zanieczyszczeń (cegła, zmienia , materiał organiczny, plastik itp.). e) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów dopuszczonych do stosowania. f) Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. g) Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. h) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kliniska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz.359 z późn. zm.) 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/ Szczecin nr rachunku: 52 2030 0045 1110 0000 0055 6240 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn.: „Wykonanie napraw odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kliniska w 2018 r.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - dokumenty potwierdzające warunek posiadanych uprawnień przez osoby wskazane w oświadczeniu (załącznik nr 2 do SIWZ) tj. kopie dokumentów, świadectw, dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających, że osoba wskazana jako pełniącą funkcje kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia, wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach