Przetargi.pl
Budowa przyłącza i zewnętrznej instalacji hydrantowej na dz. nr 44/7 obr. Myślibórz

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, Północna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957470204 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
  Północna 15
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957470204, fax. -
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatmysliborski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłącza i zewnętrznej instalacji hydrantowej na dz. nr 44/7 obr. Myślibórz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje budowę przyłączy i instalacji zewnętrznych wodociągowych z rur PE Ø90 mm wraz z hydrantami nadziemnymi – 3 kpl. Wykonawca obowiązany jest przywrócić teren po prowadzonych robotach do stanu pierwotnego. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w wytycznych do wyceny oferty – załącznik nr 5 do siwz,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) do upływu terminu składania ofert – w jednej lub kilku następujących formach: 1) Poleceniem przelewu na konto zamawiającego nr 30 8355 0009 0000 2831 2000 0004, przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi być w dyspozycji zamawiającego. 2) Gwarancji bankowej, mającej ważność zgodną z terminem związania ofertą - w terminie i miejscu jak w ust.10 pkt.10.1. ppkt 1. 3) Poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, mającego ważność jak w ppkt 2 - w terminie i miejscu jak w ust.10 pkt.10.1. ppkt 1. 4) Gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność jak w ppkt.2 - w terminie i miejscu jak w ust.10 pkt.10.1. ppkt 1. 5) Poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego ważność jak w ppkt.2 - w terminie i miejscu jak w ust.10 pkt.10.1. ppkt 1
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z przedmiotem zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach