Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji”

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6414400, 6414408 , fax. 746 414 404
 • Data zamieszczenia: 2019-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
  ul. Matejki 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6414400, 6414408, fax. 746 414 404
  REGON: 89105084100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę / za¬świadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia przystąpienia do robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na działkach nr: 370, 372/2, 371, 373/1, 374, 386/4 i 373/4, obręb 27 Śródmieście w ramach zadania pn. „Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji”. Zagospodarowanie terenu swoim zakresem ma obejmować: a) utworzenie placu zabaw i miejsca rekreacji z wykorzystaniem proekologicznych rozwiązań (np. fotowoltaika, odzyskiwanie wody opadowej, itp.), b) utworzenie, przy budynku nr 26 przy ul. Słowackiego (BWA), miejsca (placyku) umożliwiającego organizację imprez i wystaw plenerowych, c) wyposażenie terenu w elementy małej architektury m.in. kosze na śmieci, ławki, osłony drzew, kraty pod drzewa, oprawy pod drzewa itp., d) utworzenie komunikacji – ciągów pieszych, pieszo jezdnych, w tym zapewnienie dojścia do bramy budynku nr 26 przy ul. Słowackiego (działka nr 386/4), e) utworzenie miejsc postojowych i zlokalizowanie w ich obrębie parkomatu, f) nasadzenia zieleni, w tym nasadzenia odgradzające plac zabaw i miejsce rekreacji od miejsc postojowych – zakres i wybór zieleni należy uzgodnić z Ogrodnikiem Miejskim, g) rozważenie możliwości utworzenia na działce nr 371 miejsca dla czasowego postoju autobusu (wjazd i wyjazd od ul. Limanowskiego). W przypadku, gdy realizacja będzie możliwa – jego zaprojektowanie, h) wykonanie oświetlenia terenu, i) wykonanie odwodnienia terenu wraz z ujęciem wód opadowych z nieruchomości przyległych do inwestycji, j) zapewnienie miejsc na ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, umożliwiające bezproblemowy odbiór tych odpadów, k) remont elementów budynków (np. schody) znajdujących się na działkach objętych zagospodarowaniem, l) instalację kamer wizyjnych w celu nadzorowania terenu objętego projektowaniem. Zainstalowane urządzenia muszą być zintegrowane oraz zgodne ze standardami istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w Wałbrzychu, ł) ewentualną wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Zagospodarowanie terenu powinno swoim wyglądem nawiązywać do istniejącego, sąsiedniego placu w rejonie ul. Kilińskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Uzyskanie mapy ewidencji gruntów oraz wykazu podmiotów i działek. 2. Na podstawie danych uzyskanych z ośrodka geodezyjnego, sporządzenie mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych, wykonana przez Wykonawcę, ma być uzgodniona i bezwzględnie potwierdzona przez gestorów sieci uzbrojenia podziemnego w zakresie przebiegu i posadowienia ich sieci. 3. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku koniecznym). 4. Przeprowadzenie badań geotechnicznych oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki wodne podłoża oraz rodzaj gruntu na terenie objętym opracowaniem. 5. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji dotyczących realizowanego projektu (ZUD, inwentaryzacje zieleni, pozwolenia Konserwatora zabytków, decyzje środowiskowe, o warunkach zabudowy, wodno-prawna, itp.). 6. Opracowanie dwóch wariantów koncepcji rozwiązania projektowego wraz z ewentualną zmianą lokalizacji i/lub wymianą obudowy rozdzielni 0,4kV znajdującej się na działce nr 371 (do uzgodnienia i wyboru przez Zamawiającego). 7. Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z inwentaryzacją zieleni, a w przypadku możliwości zaprojektowania miejsca czasowego postoju dla autobusu na działce 371 wraz z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu dla potrzeb ww. zadania. 8. Wykonanie projektów wykonawczych, oddzielnie dla każdej z koniecznych branż. 9. Wykonanie STWiORB. 10. Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż. 11. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę / za¬świadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia przystąpienia do robót budowlanych 12. Udzielanie odpowiedzi na pytania (w terminie określonym przez Zamawiającego) i wprowadzanie (jeżeli będzie to uzasadnione) zmian do dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych przez Zamawiającego. 13. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w sposób przewidziany w art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 70 1020 3668 0000 5802 0430 1917 z zaznaczeniem na przelewie: „Przetarg – dokumentacja ul. Kilińskiego”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Art. 46 ust. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Art. 46 ust. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, złożenia oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2). 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który wykonywać będzie przedmiot umowy z udziałem podwykonawców do złożenia oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2) – dot. podwykonawców znanych na dzień złożenia oferty. 4. Wykonawca w ofercie ma wpisać dane dot. podwykonawców znanych na dzień składania oferty oraz zakres podwykonawstwa. 5. GRUPA KAPITAŁOWA (art. 24 ust. 11 Ustawy) Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 [informacja z otwarcia ofert], przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2A do SIWZ. 6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć formularz oferty. 7. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach