Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przychodni przyszpitalnej SP ZOZ MSWiA w Lublinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20331 Lublin, ul. Grenadierów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 728 56 28 , fax. 81 728 56 28
 • Data zamieszczenia: 2018-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lublinie
  ul. Grenadierów 3
  20331 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 728 56 28, fax. 81 728 56 28
  REGON: 43097218000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla przychodni przyszpitalnej SP ZOZ MSWiA w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) pozyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych od dysponentów mediów, niezbędnych do wykonania zamówienia; 2) opracowanie i uzgodnienie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej: a) projekt budowlany w zakresie wszystkich branż (architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, drogowa) – 5 egzemplarzy, posiadający niezbędne uzgodnienia z ZUDP oraz z użytkownikami sieci uzbrojenia podziemnego, Sanepid, Bhp, P.Poż. w celu uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji; b) projekt wykonawczy w zakresie wszystkich branż – 5 egzemplarzy; c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie wszystkich branż – 4 egzemplarzy; e) przedmiary robót w zakresie wszystkich branż – 2 egzemplarze; f) kosztorysy inwestorskie w zakresie wszystkich branż – 2 egzemplarze; g) BIOZ – 4 egzemplarze; h) wykonanie trójwymiarowych, kolorowych wizualizacji pokazujących 4 elewacje budynku (W, E, N, S) w formacie A4 lub większym – 1 egzemplarz w formie papierowej oraz zapis na płycie CD/DVD. 3) pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia. 2. Całość dokumentacji projektowej Wykonawca przedłoży również w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD – w 2 egz. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej w dwóch zapisach – PDF oraz DWG, natomiast kosztorysy i przedmiary w PDF oraz w formacie możliwym do odczytania w programie NORMA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł (cztery tysiące złotych). Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę. Szczegóły dotyczące wadium wraz z nr konta, na jaki należy wpłacić wadium w formie pieniądza - zgodnie z SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania tego warunku na zasadzie spełnia, nie spełnia na podstawie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego łącznie z ofertą. Następnie (po ustaleniu wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza) zamawiający dokona ostatecznej oceny spełniania tego warunku na zasadzie spełnia, nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. III.4 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu oraz oświadczenia o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach