Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada w Sieradzu

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada w Sieradzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada w Sieradzu o długości ok. 130 m. W zakres zamówienia wchodzi: a) zaprojektowanie infrastruktury związanej z funkcjonowaniem drogi, tj. odwodnienia poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej, oznakowania pionowego i poziomego itp., b) przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej umożliwiającej przejęcie gruntów na poszerzenie pasa drogowego projektowanej ulicy. 2. W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową, umożliwiającą uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i pozwolenia na budowę/zgłoszenia, a w szczególności: a) mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych terenu wchodzącego w zakres opracowania, b) dokumentację geotechniczno-inżynierską po trasie projektowanej drogi pozwalającą prawidłowo zaprojektować jej konstrukcję, c) projekt budowlany, dokumentację do celów zgłoszenia robót, projekt wykonawczy budowy ulicy wraz z infrastrukturą, tj. projekty branżowe: drogowy, odwodnienia drogi i wszystkich innych branż koniecznych do prawidłowego funkcjonowania ulicy (przebudowa sieci kolidujących z drogą, likwidacja innych kolizji, regulacja zasuw, studni, zmiana usytuowania słupów i innych obiektów naziemnych, usunięcie drzew, itp.), d) projekt oznakowania, e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż, f) kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne branże, g) przedmiary robót z podziałem na poszczególne branże, h) dokumentację geodezyjno-prawną dla nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego. 3. W ramach projektu Zamawiający zakłada wykonanie budowli składającej się z następujących podstawowych elementów i z uwzględnieniem poniższych parametrów technicznych i wymagań: a) droga: klasa drogi – lokalna/dojazdowa. Szerokość pasa drogowego ok. 10,0 m. Jezdnia o przekroju ulicznym o szerokości ok. 5,5-6,0 m i długości ok. 130 m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Chodniki o szerokości ok. 1,5-2,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej. Zjazdy indywidualne i publiczne wg potrzeb; b) skrzyżowania z ulicami: włączenia w drogę gminną - ul. 11 Listopada, c) odwodnienie drogi – odprowadzenie wód opadowych z drogi powierzchniowo oraz poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejącego kanału deszczowego w ulicy, d) oświetlenie uliczne – istniejące, e) oznakowanie pionowe i poziome. 4. Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji rozwiązania projektowego. Realizacja projektu przez Wykonawcę może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w koncepcji. 5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich decyzji, warunków, opinii koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz do przygotowania niezbędnych dokumentów w tym zakresie (np. operaty uzgodnieniowe, inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia, itp.). 6. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wniosku umożliwiającego uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami) lub/i przygotowania wniosków umożliwiających uzyskanie zgód na realizację robót w trybie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) 7. Za pomocą wykonanej dokumentacji projektowej Zamawiający dokona opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i w związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami art. 29-31 ustawy Pzp i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 8. Dokumentacja powinna być przygotowana w wersji drukowanej i elektronicznej w podziale wynikającym z kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wynikającym z procedur uzyskiwania pozwolenia na budowę/zgłoszenia: a) wersja drukowana: - projekty budowlane, dokumentacja do celów zgłoszenia - 6 egz., - projekty wykonawcze, projekt oznakowania drogi, dokumentacja geologiczno-inżynierska, inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia, dokumentacja podziału nieruchomości itp. - 6 egz., - kosztorys inwestorski, przedmiar robót - 2 egz., - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz., b) wersja elektroniczna - 2 egz. Ewentualne dodatkowe komplety dokumentacji Wykonawca wykona na odrębne zlecenie Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga, aby wszelkie istniejące i nowo projektowane budowle i urządzenia (np. słupy energetyczne, skrzynki energetyczne, hydranty oraz inne urządzenia naziemne instalacji podziemnych, naziemnych i napowietrznych) zostały umieszczone w projekcie poza chodnikiem lub w inny sposób nieutrudniający użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne. 10. Jeżeli dla spełnienia wymogów określonych w ust. 9 zachodzi konieczność wykonania odrębnych opracowań projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do ich opracowania i uzyskania wszelkich warunków, uzgodnień i innych wymaganych dokumentów w tym zakresie. Wymagane opracowania traktowane będą przez Zamawiającego jako integralna część zamówienia. 11. Zamawiający udostępni Wykonawcy celem ewentualnego wykorzystania posiadane wcześniejsze opracowania projektowe oraz materiały planistyczne i programowe. Projektowany obiekt usytuowany jest na terenie, gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 12. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jeżeli projekt zakładał będzie rozwiązania niezgodne z tymi przepisami. 13. Wykonawca jest zobowiązany do uaktualniania kosztorysów inwestorskich przez okres dwóch lat od daty uzyskania prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub terminu rozpoczęcia robót określonego w zgłoszeniu. 14. Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w tym do udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Zamawiającego oraz wyjaśnień w trakcie przetargu na wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację. 15. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ewentualnych braków oraz usunięcia błędów w opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania administracyjnego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót w terminie wyznaczonym przez ten organ. 16. Wykonawca dokumentacji zobowiązuje się, że w opracowanej dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń określające ich standardy jakościowe. W przypadku gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe służące jedynie określeniu jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu, z zaznaczeniem, iż dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach, określając warunki tej równoważności. 17. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji będącej przedmiotem postępowania oraz do wszelkich egzemplarzy tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, znanych w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach