Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.330.792,00 PLN

Gmina Dąbrowice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-352 Dąbrowice, Nowy Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 2522587, , fax. 24 2522587
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowice
  Nowy Rynek 17
  99-352 Dąbrowice, woj. łódzkie
  tel. 24 2522587, , fax. 24 2522587
  REGON: 61101589100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dabrowice-bip2.alfatv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.330.792,00 PLN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego (Wspólny Słownik Zamówień kod CPV: 66.11.30.00-5 – Usługi udzielania kredytu) w wysokości 1.330.792,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote) z przeznaczeniem na „Pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku”. Kredyt zostanie udzielony na następujących warunkach: 1) Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. 2) Wykorzystanie kredytu nastąpi przez przekazanie środków na rachunek Gminy Dąbrowice w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach Oddział w Dąbrowicach na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. 3) Ostateczny termin wykorzystania kredytu to dzień 30 grudnia 2019 roku 4) Brak prowizji, opłat, kosztów za niewykorzystany kredyt w pełnej wysokości. 5) Brak prowizji, opłat, kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą liczone do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 6) Brak prowizji przygotowawczej. 7) W przypadku niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości, ostatnie raty kredytu zostaną pomniejszone o niewykorzystaną kwotę kredytu. 8) Spłata kredytu następować będzie w ratach półrocznych wg harmonogramu rat wyszczególnionych w pkt. 11); 9) Spłata odsetek rozpocznie się od miesiąca lipca 2019 roku na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca 10) Odsetki od kredytu będą naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. 11) Spłata kredytu wraz z odsetkami będzie przebiegać w następujący sposób: a) w 2019 r. – odsetki miesięcznie b) w 2020 r. – 1 rata (30.12.2020), w wysokości 10.000,00 zł + odsetki miesięcznie c) w 2021 r. – 1 rata (30.12.2021), w wysokości 10.000,00 zł + odsetki miesięcznie d) w 2022 r. – 1 rata (30.12.2022), w wysokości 10.000,00 zł + odsetki miesięcznie e) w 2023 r. – 2 równe raty (30.06.2023 i 30.12.2023), każda w wysokości 95.000,00 zł + odsetki miesięcznie f) w 2024 r. – 2 równe raty (30.06.2024 i 30.12.2024), każda w wysokości 46.700,00 zł + odsetki miesięcznie g) w 2025 r. – 2 równe raty (30.06.2025 i 30.12.2025), każda w wysokości 116.650,00 zł + odsetki miesięcznie h) w 2026 r. – 2 równe raty (30.06.2026 i 30.12.2026), każda w wysokości 95.000,00 zł + odsetki miesięcznie i) w 2027 r. – 2 równe raty (30.06.2027 i 30.12.2027), każda w wysokości 75.000,00 zł + odsetki miesięcznie j) w 2028 r. – 2 równe raty (30.06.2028 i 30.12.2028), każda w wysokości 60.000,00 zł + odsetki miesięcznie k) w 2029 r. – 2 równe raty (30.06.2029 i 30.12.2029), każda w wysokości 60.000,00 zł + odsetki miesięcznie l) w 2030 r. – 2 równe raty (30.06.2030 i 30.12.2030), każda w wysokości 60.000,00 zł + odsetki miesięcznie m) w 2021 r. – 2 równe raty (30.06.2031 i 30.12.2031), każda w wysokości 42.046,00 zł + odsetki miesięcznie 12) Dopuszczalną formą zabezpieczenia spłaty kredytu będzie weksel in blanco wystawiony przez Gminę Dąbrowice. 13) Wysokość oprocentowania kredytu będzie określona w następujący sposób: WIBOR 3M + marża banku (stała na cały okres spłaty). W skład marży banku wchodzą wszelkie opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia bankowe. 14) Kalendarz rzeczywisty, tj. odpowiednio rok 365 lub 366 dni, a każdy miesiąc rzeczywista liczba dni (tj. z uwzględnieniem faktycznej liczby dni lutego w każdym roku),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania kompetencji i uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia - wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 roku Prawo Bankowe (tj. Dz. U. 2018 roku, poz. 2187 ze zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach