Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji proejktowej dla zadania pn. "Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w terenie pomiędzy ul. Miodową a ul. Pod Lipami na zachód od ul. Kasztanowej"

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 939 379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2018-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84
  41940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 939 379, fax. 32 287 22 69

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji proejktowej dla zadania pn. "Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w terenie pomiędzy ul. Miodową a ul. Pod Lipami na zachód od ul. Kasztanowej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania:„Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w terenie pomiędzy ul. Miodową a ul. Pod Lipami na zachód od ul. Kasztanowej” obejmującej wykonanie projektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich (KI), przedmiarów robót (PR),specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. 2. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich, pomiędzy ul. Miodową a ul. Pod Lipami na zachód od ul. Kasztanowej w obrębie działek ewidencyjnych o numerach : 1085/5, 1086/5, 1087/5, 1089/5, 1088/5, 1036/5, 1022/5, 881/5 3. Termin realizacji zamówienia zostanie osiągnięty poprzez uzyskanie przez wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez właściwy organ bez uwag, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletu całościowej dokumentacji będącej przedmiotem umowy. 4. Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez uwag przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z postanowieniami umowy. 6. Ilekroć w jakiejkolwiek części dokumentów przetargowych, ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub umowie, mowa jest o dokumentacji projektowej, dokumentacji lub projekcie należy zawsze odnosić takie wskazanie do kompletnego i całościowego przedmiotu zamówienia objętego umową tj. projektu budowlanego, projektów wykonawczych, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjętego bez protestu przez właściwy organ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę – łącznie, pozwalających na realizację robót budowlanych objętych zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia oraz na przeprowadzenie postępowania przetargowego o zamówienie publiczne na roboty budowlane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne i te opisane w SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu planowanych do realizacji prac projektowych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia musi być uwzględnione w tejże dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę - w zakresie wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia (m.in. ciągi komunikacyjne, dostępność dla osób poruszających się na wózkach, inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych itp.). W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w przepisach, normach, i SIWZ. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. II. PODSTAWA PRAWNA. Dokumentację projektową oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład przedmiotu umowy, należy opracować m. in. zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.) - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 16.09.2004 r.) - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym. 3. Ustawą z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej u.p.z.p.) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 4. Ustawą z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (zwanej u.p.b.) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 5. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) 6. Pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym warunkami BHP, p.poż, PIP oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, sztuką budowlaną i normami na dzień przekazania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 7. Jeżeli w trakcie realizacji umowy, w skutek działań organów państwowych lub zmian prawa miejscowego zmieniona zostanie jakakolwiek regulacja prawna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca winien jest zastosować jej postanowienia w przekazywanym przedmiocie zamówienia na dzień składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. III. ZAKRES OPRACOWANIA. Wykonawca w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia winien uwzględnić i zaprojektować między innymi następujące elementy: 1) drogę z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, 2) przestrzeń na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do poszczególnych działek – na podstawie uzgodnień z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich 3) sieć oświetlenia ulicznego, 4) przestrzeń na umieszczenie sieci niskiego napięcia na podstawie uzgodnień z TAURON Dystrybucja S. A. 5) przestrzeń na budowę sieci gazowej wraz z przyłączami gazu do poszczególnych działek – na podstawie uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. 6) kanał przeznaczony do umieszczenia kanalizacji teletechnicznej – przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami. Wykonawca nie projektuje infrastruktury opisanej w punktach 2), 4) i 5) ale zobowiązany jest przewidzieć w dokumentacji projektowej jej przyszłą lokalizację i warunki posadowienia zgodnie z warunkami gestorów sieci. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach niniejszego zadania powinna umożliwić bezkolizyjne zaprojektowanie ww. sieci w przyszłości przez odrębny podmiot. W celu nienaruszenia infrastruktury powstałej w ramach niniejszego opracowania projektowego, opisanej w punktach 1), 3) i 6) Wykonawca zaprojektuje – jeżeli będzie to konieczne – niezbędne przepusty umożliwiające jej późniejsze wykonanie. Ponadto należy opracować i uzyskać zatwierdzenie docelowej zmiany organizacji ruchu oraz uwzględnić oznakowanie pionowe i poziome. IV. WYMOGI SZCZEGÓŁOWE STAWIANE WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Uwzględnione i opisane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych elementów, powinny być zgodne z normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 2. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty i atesty, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 3. Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa przygotowana została w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności uwzględniając wymogi art. 29 – 33 u.p.z.p. 4. Wykonawca w zakresie potwierdzenia wymogu wskazanego w punkcie 3 złoży wraz z przekazywanym przedmiotem zamówienia oświadczenie o spełnieniu wymogów u.p.z.p. 5. W przypadku stwierdzenia w wykonanym przedmiocie zamówienia naruszenia zapisów u.p.z.p. lub innych wymogów określonych przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną, wykonawca będzie ponosił w tym zakresie pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i podmiotów trzecich. 6. Wykonawca na bieżąco winien informować Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych. 7. Zamawiający wymaga uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy w radach projektowych organizowanych w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w tygodniu w całym okresie trwania umowy. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad projektowych. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany umowy. Wykonawca zapewni niezbędny udział w naradach projektantów lub innych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Koszt udziału wykonawcy w radach projektowych zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w umowie i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie. 8. Zamawiający może wymagać sporządzania przez wykonawcę okresowych raportów z postępu prac projektowych, w cyklu, zakresie i formie ustalonej z Zamawiającym. Zamawiający wymaga sporządzenia raportu z prac projektowych co najmniej raz w trakcie trwania umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić harmonogram przygotowywania i składania raportów okresowych. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany umowy. 9. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a) uzyska i dokona aktualizacji mapy do celów projektowych w zakresie potrzebnym do realizacji całego przedmiotu zamówienia, b) uzyska wypisy z rejestru gruntów w zakresie potrzebnym do realizacji przedmiotu zamówienia, c) zapewni obsługę geodezyjną i geologiczną, d) uzyska i dokona wszelkich uzgodnień branżowych z wszystkimi gestorami sieci i urządzeń naziemnych i podziemnych występujących w granicach opracowania oraz w obszarze oddziaływania na zakres przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego wykonania, e) uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, decyzje, opinie, pozwolenia, zgody wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, f) wykona inwentaryzację istniejących obiektów oraz zagospodarowania terenu i uzbrojenia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykona przedmiotu umowy, g) wykonana projekt zagospodarowania terenu, h) wykona kompletny projekt budowlany, i) wykona kompletne projekty wykonawcze w podziale na poszczególne branże, j) uzyska prawomocne pozwolenie na budowę lub złoży zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – przyjęte bez protestu przez właściwy organ; Zamawiający dopuszcza uzyskanie więcej niż jednego pozwolenia na budowę lub złożenie więcej niż jednego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę – zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającym etapizacją prac, k) wykona wszelkie niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa konieczne do wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, l) wykona kosztorysy inwestorskie (zbiorcze, uproszczone oraz szczegółowe w podziale na poszczególne grupy robót i branże) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m) wykona przedmiary robót w podziale na poszczególne grupy robót i branże, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, n) opracuje informację BIOZ, o) wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, p) będzie pełnił nadzór autorski, w tym na wniosek Zamawiającego będzie uczestniczył w radach budowy, q) będzie udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w procedurach przetargowych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem; wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia będzie udzielał każdorazowo odpowiedzi na przesłane mu zapytania w ciągu dwóch dni od daty ich otrzymania w wersji elektronicznej, potwierdzonej następnie pisemnie, s) przygotuje w razie wystąpienia potrzeby wniosek o wycinkę zieleni wraz z wykonaniem jej inwentaryzacji i stosownym operatem, t) wykona projekt stałej zmiany organizacji ruchu drogowego. 10. Przed ostatecznym złożeniem dokumentacji projektowej do stosownego organu w celu dokonania zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę, wykonawca uzyska pozytywne uzgodnienie Zamawiającego w zakresie opracowania będącego przedmiotem zamówienia. W tym celu wykonawca złoży dokumentację projektową w wersji papierowej, a także na życzenie Zamawiającego w wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający wymaga aby dokumentacja do uzgodnienia złożona była co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej złożenia do właściwego organu i Zamawiającemu. Jeżeli dokumentacja złożona zostanie w terminie krótszym, wykonawca nie będzie mógł z tego tytułu dochodzić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego w związku z jej weryfikacją i uzgodnieniami. 11. Wykonawca niezależnie od wymogu minimalnego opisanego do wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, stawianych w SIWZ w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia winien jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego bez domagania się wynagrodzenia dodatkowego, zapewnić niezbędny personel, specjalistów, kosztorysantów, rzeczoznawców, projektantów, sprawdzających i innych osób, posiadających stosowne uprawnienia budowlane jeżeli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym na dzień uzyskiwania pozwolenia na budowę lub dokonywania zgłoszenia robót stanem prawnym. 12. Wykonawca będzie występował jako pełnomocnik Zamawiającego w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, decyzji, zgód na wejście w teren itp. wyłącznie w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego oraz składać oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Udzielone Wykonawcy pełnomocnictwo nie zwalania go od obowiązku informowania Zamawiającego o planowanych do podjęcia czynnościach w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej i udzielonego pełnomocnictwa. 13. Przy projektowaniu poszczególnych rozwiązań technicznych i technologicznych, wykonawca uwzględni aspekty ekonomiczne pozwalające na minimalizowanie kosztów budowy i przyszłej eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń. V. WYKAZ I FORMA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW. 1. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację będąca przedmiotem zamówienia w następującym zakresie: Wersja papierowa: 1. Projekt budowlany - 5 egzemplarzy, 2. Projekt wykonawczy - 3 egzemplarze, 3. Kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze, 4. Przedmiar robót - 3 egzemplarze, 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze, 6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 egzemplarze, Wersja elektroniczna: - komplet wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD - 3 egzemplarze. 2. W ramach pięciu egzemplarzy projektu budowlanego mieszczą się egzemplarze składane do organu wydającego pozwolenie na budowę lub przyjmującego zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 3. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. Zamawiający wymaga wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej. 4. Całość przedmiotu zamówienia utrwalona na CD/DVD oraz złożona w wersji papierowej w segregatorach lub teczkach winna być starannie posegregowana i opisana w podziale na poszczególne części opracowania, jego tomy i egzemplarze. Wykonawca przygotuje szczegółowy spis dokumentacji w formie protokołu przekazania. 5. Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do nieodpłatnego wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót w okresie do 3 lat od daty spisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega, że aktualizacja dotyczyć może zarówno przeszacowania kosztów robót budowlanych jak również wydzielenia etapu/zakresu robót w stosunku do całości opracowania. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZAŁĄCZNIKI. 1. Wykonawca w ryczałtowej cenie oferty winien jest uwzględnić wszelkie koszty i czynności pozwalające na prawidłowe wykonanie i ukończenie przedmiotu umowy, wraz z wszelkimi opłatami, podatkami i innymi wydatkami niezbędnymi do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że wszelkie czynności opisane w SIWZ i umowie winny zostać wycenione w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 2. Jeżeli w skutek obowiązujących procedur i postanowień prawa, jakiekolwiek koszty wskazane w pkt 1 zostaną naliczone przez określone podmioty lub organy bezpośrednio na Zamawiającego, ten przeniesie je na wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej. W przypadku braku jej zapłaty we wskazanym terminie, Zamawiający dokona jej potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy bez jego protestu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.- załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach