Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej budynków mieszkalnych

Zarząd Nieruchomości Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4168745 , fax. 077 4045059
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Miejskich
  ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 7
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 4168745, fax. 077 4045059
  REGON: 16001116900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej budynków mieszkalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej budynków mieszkalnych według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy wraz z wyszczególnieniem i podziałem na poszczególne nieruchomości. Inwentaryzacje należy opracować w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. 1. Wymagania dotyczące zawartości inwentaryzacji: 1) Rzut działki skali 1: 500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, tarasami, chodnikiem, śmietnikiem, ogrodzeniem, z zaznaczonymi w kolorze i opisanymi przyłączami wod - kan, gaz, c.o., energii elektrycznej i sąsiednią zabudową. 2) Opis techniczny uwzględniający lokalizację obiektu, rodzaj i charakter, liczbę kondygnacji, jego wysokość oraz powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową całkowitą, kubaturę budynku, zestawienie lokali i ich powierzchni użytkowej oraz powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych. 3) Elementy budynku wraz z rozwiązaniami techniczno - materiałowymi : o fundamenty i ściany konstrukcyjne , o stropy , o konstrukcja i pokrycie dachu , o schody , klatka schodowa , o posadzki , podłogi , o balkony , loggie , wykusze , o rynny , rury spustowe , inne obróbki , o stolarka okienna i drzwiowa , o kominy , o elewacje : architektura i kolorystyka , o tynki i okładziny wewnętrzne , o wentylacja , o instalacje . 3) Zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych jak i podziemnych zaznaczonymi instalacjami (piony, poziomy wodno - kanalizacyjne , c.o., tablice główne i liczniki instalacji elektrycznej) i urządzeniami sanitarnymi i grzewczymi w skali 1:50 oraz przewodami kominowymi wraz z podłączeniami (wentylacyjne, dymowe, spalinowe) . 4) Pełna inwentaryzacja instalacji gazowej, wodno- kanalizacyjnej , c.o., elektrycznej. 5) Oznaczenie i zwymiarowanie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych użytkowych, piwnic, komórek, pomieszczeń ogólnodostępnych (pralnie, wózkownie itp.) na poszczególnych kondygnacjach wraz z opisem pomieszczeń (funkcja, powierzchnia) wchodzących w skład lokalu, oznaczenie wejść do lokali wraz z numeracją oraz wskazanie pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali. Wykaz lokali z ilością pomieszczeń i ich powierzchnią na każdym rzucie kondygnacji. 6) Określenie rodzajów systemów grzewczych w poszczególnych lokalach ze wskazaniem podłączeń urządzeń do przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych, spalinowych w skali 1:50 - wykonanych na podstawie inwentaryzacji kominiarskiej . 7) Rzut dachu w skali 1:50 z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi, dymowymi wentylacyjnymi, spalinowymi oraz sposobem odwodnienia dachu. 8) Przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu, kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu, oznaczenie wysokości piwnic). 9) Rysunki elewacji. 10) W uzgodnieniu z Zarządcami nieruchomości inwentaryzacje należy wykonać na poszczególne nieruchomości, a w przypadku występowania w obrębie budynku wspólnych elementów dla kilku wspólnot (przewody kominowe, instalacje, itp.) w inwentaryzacji należy umieścić rysunki obrazujące te części wspólne. 11) Określenie powierzchni użytkowej lokali winno być dokonane zgodnie zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego tj: a) Powierzchnia użytkowa lokali jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów. b) Powierzchnia pomieszczeń przynależnych jest to powierzchnia piwnic, komórek itp. przynależnych do lokalu. c) Obmiar powierzchni użytkowej lokali i pomieszczeń przynależnych, należy dokonywać w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40m, lecz mniejszej od 2,20m - w 50%, o wysokości mniejszej od 1,40m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni użytkowej, całkowitej, kubatury itp. Należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie tj. PN-ISO-9836:1197. 12) Kopię decyzji o posiadanych uprawnieniach budowlanych i zaświadczeniach z Okręgowej Izby Inżynierów wykonawców inwentaryzacji według branż . Inwentaryzacje dla każdej nieruchomości należy wykonać wg wymagań określonych w §2 ust.2 umowy w dwóch egzemplarzach wersji papierowej i w dwóch egzemplarzach zapisanych na płycie CD w formacie PDF. Wykonawca zapewni opracowanie inwentaryzacji z należytą starannością, wymaganiami ustaw, przepisami, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach technicznych, jeżeli wynikać to będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego. Wykonawca opatrzy dokumentację inwentaryzacyjną o pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony oddzielnie na każdą Grupy zamówienia przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez obie strony umowy. Protokół zdawczo - odbiorczy zostanie podpisany przez Zamawiającego po przedłożeniu przedmiotu umowy i po konsultacji merytorycznej z Zarządcą budynku .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712510002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 2) Opis oceny spełnienia warunków: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczeń lub dokumentów, wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć: a) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - na zał. nr 1 do oferty, b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - na zał. nr 2 do oferty, c) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców- Zamawiający przyjmuje ze będzie to wykonanie minimum 1 zadania o wartości minimum 100.000,00 zł polegającego na wykonaniu usług opracowania inwentaryzacji - na zał. nr 3 do oferty, w wykazie należy podać min 1 takie zadanie z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte jego wykonanie d) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności tj. osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach: konstrukcyjno budowlanej- min 1 osoba instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych- min 1 osoba instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- min 1 osoba na zał. nr 4 do oferty oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: czytelną kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych we wskazanych wyżej specjalnościach czytelną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, czytelną kserokopię decyzji lub zaświadczenia o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dotyczy tylko tych osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 14 lutego 1995 roku) Załączone dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w zał. nr 4 posiadają wymagane prawem uprawnienia mogą być złożone w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę, e) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w lit. d) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie. g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, h) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert, i) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach