Przetargi.pl
wykonanie dokumentacji geodezyjnych podziału działek III części

Gmina Miasto Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Pl. Łokietka 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 4663000 , fax. 081 4663001
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lublin
  Pl. Łokietka 1 1
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 4663000, fax. 081 4663001
  REGON: 00059419800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie dokumentacji geodezyjnych podziału działek III części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1.zgłoszenie prac geodezyjnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie, 2. zebranie i analiza materiałów źródłowych, 3. badanie ksiąg wieczystych wszystkich działów, 4. doprowadzenie do z
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności następujących wymagań: 1.dysponowanie osobami posiadającymi, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane przez głównego Geodetę Kraju w zakresie określonym art. 43 pkt. 2) ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. nr 24, poz. 2027), tj. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 2.1.Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny, 2.2.Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenia: 1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych potwierdzające, że wykonawca: 1.1.1.posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.1.2.posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz: a)dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub b)dysponuje potencjałem technicznym oraz przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, lub c)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, lub d)przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.1.3.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.1.4.nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty: 2.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.W celu potwierdzenia opisanych przez zamawiającego warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty: 3.1.Właściwe uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych zgodnie z art. 43 pkt. 2) ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. nr 24, poz. 2027). 4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4.1.Dokumenty wymagane w pkt 2.1. winien złożyć każdy wykonawca. 4.2.Oświadczenie / oświadczenie i zobowiązanie określone w pkt 1.1. oraz dokumenty wymagane w pkt 3.1. winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach