Przetargi.pl
„Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy przedszkola publicznego w Małogoszczu”

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu ogłasza przetarg

 • Adres: 28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 855 135 , fax. 413 855 318
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
  ul. Jaszowskiego
  28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 855 135, fax. 413 855 318
  REGON: 53741500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.malogoszcz.eobip.pl/bip_malogoszcz/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=861&layout=1&page=0

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy przedszkola publicznego w Małogoszczu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy przedszkola publicznego w Małogoszczu. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie mapy do celów projektowych, 2) opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, 3) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji dla dokumentacji projektowej, 4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji umożliwiającej realizacje zadania ( prawomocna decyzja pozwolenia na budowę ), 5) kompletne projekty wykonawcze dla wszystkich zakresów z uwzględnieniem szczegółów i detali, 6) uzyskanie wszystkich koniecznych dokumentów, warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, porozumień, itp., wykonanie wszelkich innych czynności , niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zgód na realizację przedmiotu zamówienia, w tym uzyskania decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, 7) przygotowanie i złożenie do właściwego organu w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z niezbędną dokumentacją projektową. Przedmiotowa rozbudowa polegać będzie na dobudowaniu nowej części placówki – składającej się z dwóch oddziałów przedszkola ( dla 50 dzieci ) i czterech oddziałów żłobka ( dla 45 dzieci ) wraz z : - rozbudową budynku przedszkola, - realizacją niezbędnych przyłączy zewnętrznych, - realizacją urządzenia terenu, w tym parking zewnętrzny, - realizacją oświetlenia zewnętrznego na terenie przedszkola, - realizacją nowego pokrycia dachowego istniejącej części budynku; Zakłada się zagospodarowanie ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż zachodniej elewacji istniejącego przedszkola na dojazd pożarowy oraz przedłużenie go wzdłuż części nowoprojektowanej według przebiegu ul. Osiedle Małogoszcz aby spełnić wymogi ochrony przeciwpożarowej zgodnie z warunkami technicznymi. Obecnie teren jest zagospodarowany przez placówkę istniejącego przedszkola. Teren jest ogrodzony, znajduje się na nim istniejący plac zabaw, którego lokalizacja nie ulegnie zmianie. Nowa część budynku połączona będzie z istniejącym Publicznego Przedszkola w Małogoszczu jednokondygnacyjnym łącznikiem. Nowoprojektowana część budynku będzie stanowić południowe skrzydło istniejącego przedszkola. Koncepcja obejmuje rozbudowę o budynek piętrowy z poddaszem nieużytkowo – technicznym, niepodpiwniczony. Nowa część budynku oparta będzie na rzucie prostokąta o wymiarach 55,75m, 13,7m i posiada wysokość 10,63m. Wykształcono spadki dachu o kącie nachylenia 20º. Pod względem funkcjonalnym nową część budynku podzielono tak, aby na parterze znajdował się żłobek , a na piętrze przedszkole. Wejście do żłobka znajduje się od strony południowej i może funkcjonować jako oddzielne, jednak część istniejąca i projektowana są ze sobą skomunikowane. 2.Główne parametry projektowanego budynku: Powierzchnia zabudowy - 801,10 m² Powierzchnia całkowita parteru - 801,10 m² Powierzchnia całkowita piętra - 759,56 m² Powierzchnia całkowita razem - 1560,66 m² Powierzchnia użytkowa - 801,10 m² Kubatura netto - 6730 m³ Wysokość zabudowy: - 10,63 m Gabaryty zabudowy: - 19,55 m x 55,75 m Spadek połaci dachowych - 20° 3.Technologia budynku Budynek wykonany będzie w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne stanowiące konstrukcję nośną zaprojektowano z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm. Ściany działowe z pustaków ceramicznych gr.12 cm. Izolację termiczną ścian zewnętrznych stanowić będzie styropian o grubości 15 cm, natomiast ocieplenie ścian fundamentowych styropian XPS grubości 12 cm. Dach wielospadowy o kącie nachylenia 20°. Przyjęto zaizolowanie wełną mineralną gr.30 cm na folii pcv. Pokrycie dachu stanowi blacha na rąbek stojący. Przyjęto ławy żelbetowe, a mury fundamentowe z bloczków betonowych gr.25 cm. 4.Główne założenia rozwiązań architektonicznych W nowoprojektowanej części zakłada się strefę wejściową w południowej części budynku. Na parterze znajdować się będzie czterooddziałowy żłobek. Na piętrze zaprojektowano dwa oddziały przedszkolne. Ponadto koncepcja obejmuje remont dachu istniejącego przedszkola i unowocześnienie elewacji, tak aby odpowiadała części nowoprojektowanej. W istniejącym budynku przebudowana zostanie część parteru – pomieszczenia administracyjne zostaną przeniesione w inną część budynku. Szatnia istniejącego przedszkola zostanie przebudowana. Zarówno dla dzieci żłobkowych jak i dla dzieci z dwóch nowych oddziałów zostały zaprojektowane szatnie znajdujące się w pobliżu głównego węzła komunikacyjnego na poszczególnych piętrach. Sale dydaktyczne będą posiadać duże powierzchnie przeszklone, które zapewniają dostateczne doświetlenie. Bryła obiektu zaprojektowano jako białą z kolorowymi akcentami. Projektowany budynek posiadać będzie w części wewnętrznej hol, stanowiący główną komunikację budynku. Z holu prowadzony jest bezpośredni dostęp do poszczególnych części budynku. W tej części znajdują się dwie windy gastronomiczne służące do transportu żywności dla dzieci przedszkolnych oraz winda osobowa. W budynku zaprojektowano salę wielofunkcyjną, która założona została na planie prostokąta. Sala posiada bezpośrednie połączenie z magazynkiem. Zastosowane w Sali drzwi harmonijkowe umożliwiają podzielenie tej Sali na dwie niezależne sale wielofunkcyjne. Żywienie dzieci zaplanowano jako żywienie cateringowe. Zaplecze cateringowe znajduje się we wschodniej części nowoprojektowanej placówki. Dostęp do zaplecza kuchennego umożliwiony został przez wejście od strony wschodniej przeznaczonego dla osób korzystających z kuchni. Zaplecze kuchenne znajdujące się w istniejącym obiekcie obsługiwać będzie również dwa oddziały przedszkola znajdujące się na piętrze rozbudowy. Zaprojektowano dwie windy gastronomiczne – brudną i czystą. Żywność rozwożona będzie za pomocą wózków kelnerskich. W budynku przewidziano niezbędne pomieszczenia techniczne i pomocnicze takie jak: - pomieszczenia porządkowe n środki czystości, - pomieszczenia techniczne – kotłownia gazowa, - zespół sanitarny ogólnodostępny Całość obiektu w ramach niniejszej inwestycji zostanie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: - rampę z odpowiednim spadkiem w strefie wejściowej do projektowanego przedszkola, - spocznik wejściowy o odpowiedniej powierzchni umożliwiający swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej na wózku, - zapewnienie toalety o odpowiednich wymiarach i z odpowiednim wyposażeniem, - dostosowanie komunikacji wewnętrznej w budynku, szerokość otworów drzwiowych, przejść i przejazdów., - zapewnienie komunikacji pionowej poprzez dźwig osobowy W projektowanym budynku przewiduje się dwa ogólnodostępne węzły sanitarne. W każdym węźle znajduje się toaleta damska wyposażona w jeden ustęp dla kobiet, toaleta dla osób niepełnosprawnych, oraz toaleta dla mężczyzn z jedną miską ustępową i jednym pisuarem. Toalety dostępne są w głównej komunikacji. Toalety wyposażone są w przedsionki izolujące z umywalkami. W budynku zaprojektowano pomieszczenie porządkowe w zlew jednokomorowy i szafkę na środki czystości. Wszystkie ściany toalet i pomieszczeń higienicznosanitarnych pokryte do wysokości min.2,20 m płytkami ceramicznymi. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: - energii elektrycznej – przyłącze energetyczne, - zimnej wody – przyłącze wodociągowe, - woda ciepła – wytwarzana miejscowo, - kanalizacja sanitarna – ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, - c.o. kotłownia osiedlowa / ogrzewanie gazowe ( wariantowe ), - instalacja gazowa , - instalacja odgromowa, - instalacja fotowoltaiczna, - kanalizacja deszczowa, - wentylacja mechaniczna, - instalacja oświetlenia zewnętrznego, - instalacja teletechniczna - pompy ciepła 5. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu - fundamenty - żelbetowe, wylewane na budowie, - mury fundamentowe – murowane z bloczków betonowych i żelbetowe, - mury nadziemia – murowane z bloczków silikatowych lub ceramicznych, - stropy, podciągi, schody – żelbetowe, wylewane na budowie, 6. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych - izolacje fundamentów- emulsje bitumiczne, styrodur, - izolacje ścian nadziemia – styropian oraz fragmenty wełną mineralną pod wykończenie z płyt elewacyjnych na ruszcie systemowym aluminiowym, - stolarka okienna – aluminiowa lub PCV, o współczynniku U=0,9 - stolarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa, o współczynniku U=1,1 - stropodach – izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej, spadek uzyskany poprzez konstrukcję drewnianych kratownic, pokrycie membraną PCV lub 2x papą termozgrzewalną, - ściany działowe – systemy szkieletowe, z płyt GKB lub murowane, - drzwi wewnętrzne – płytowe lub aluminiowe, przeszklone, - tynki – gipsowe, maszynowe, - sufity podwieszane – systemowe, z płyt z wełny mineralnej - malowanie - farby Wymogiem jest, aby opracowana dokumentacja spełniała wymagania Programu „MALUCH+”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych ) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach