Przetargi.pl
„Budowa wodociągu dn 200 i dn 160 wraz z zestawem hydroforowym w ulicach: Traugutta, Łączna, Winnica, Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 661 200 , fax. 412 661 010
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  ul. Sienkiewicza 91
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 661 200, fax. 412 661 010
  REGON: 29051335800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wodociagi.ostrowiec.net.pl/wodociagi.php?wodociagi=zam_wiecej&id=885
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 100 udziałów Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa wodociągu dn 200 i dn 160 wraz z zestawem hydroforowym w ulicach: Traugutta, Łączna, Winnica, Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ulicach Traugutta, Łączna, Winnica, Wąwozy w Ostrowcu Św. składającej się z: • Odcinka wodociągu z rur PE 100 o średnicy DN 200 o długości 240,1 metra (wykonanego metodą przewiertu sterowanego), • Odcinka wodociągu z rur PCV o średnicy DN 160 o długości 235,3 metra, • Odcinka wodociągu z rur PE 100 o średnicy DN 160 o długości 20,5metra w rurze osłonowej PE o średnicy 250 o długości 16,5 metra (przejście pod rzeka Modłą metodą przewiertu), • Hydrantów podziemnych z podwójnym zamknięciem – 3 komplety, • Zasuwy dn200 kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem klina - 2 sztuki, • Zasuwy dn 150 kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem klina - 2 sztuki, • Budynku hydroforni wolnostojącego parterowego z nieużytkowanym poddaszem o konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym z instalacjami wewnętrznymi ( elektryczna) z opaską betonową wokół, • zestawem hydroforowym Q=40m/h, wysokość podnoszenia h=50m. Zestaw hydroforowy opisany w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma być objęty rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w M W i K Ostrowiec Świętokrzyski. Oprogramowanie nowego zestawu hydroforowego ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowego obiektu na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora MWiK w Ostrowcu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji. • Ogrodzenia przy budynku hydroforni z paneli ocynkowanych pomalowanych na zielono o rozstawie 2,5 metra osadzonych z słupkami, bramy dwuskrzydłowej o szerokości wrót 4 metra o łącznej długości 37,5 metra, • Zjazdu z drogi gminnej o powierzchni o nawierzchni rozbieralnej kostki betonowej 8 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego 15cm , okrawężnikowanego o powierzchni 32,4 metra², • Odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonaniu wodociągu zgodnie z wymogami określonymi przez Zarządców dróg. Wodociąg lokalizowany jest: • w drodze wojewódzkiej, • w drogach gminnych , będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu Gminy Ostrowiec Św., • w drodze dojazdowej będącej w użytkowaniu Gminy Bodzechów, • na działkach będących własnością Skarbu Państwa, pokrytych wodami, dla których uzyskano decyzje zwalniającą z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej od 50 metrów oraz decyzję o pozwoleniu wodno -prawnym na przekroczenie rzeki Modły. Inwestor zawarł umowy z Wodami Polskim na korzystanie z w/w działek dla potrzeb tej inwestycji. Hydrofornia zlokalizowana jest na działce nr Ew. 6/3 (Obr. 47, ark.1) przy ulicy Wąwozy będącej własnością Gminy Ostrowiec Św. Budowa wodociągu będzie realizowana w oparciu o zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej dokonane przez Inwestora u Wojewody Świętokrzyskiego oraz Starosty Świętokrzyskiego które są załącznikami w dokumentacji przetargowej . Projekt budowlany wodociągu będącego przedmiotem zamówienia jest załącznikiem do SIWZ oraz jest do wglądu z siedzibie Zamawiającego. Przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ nie stanowi podstawy do wyceny robót jest jedynie materiałem pomocniczym do sporządzenia oferty. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury częściowej za roboty wykonane do 20 grudnia 2020roku ( po wykonaniu poszczególnych części robót wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru robót częściowych podpisany przez inspektora Nadzoru. Wartość wykonanych robót w 2020 roku nie może przekroczyć kwoty 180 000,00 złotych ( netto ) Podstawą do wystawienia faktury końcowej na kwotę wynagrodzenia określonego przez Wykonawcę , w złożonej ofercie (pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną) jest protokół odbioru końcowego wykonanych robót wraz z załącznikami, podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. W ofercie mają zostać uwzględnione koszty wszystkich robót związanych z wykonaniem wodociągu . Wykonawca ma obowiązek wyliczyć te koszty na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót, należy je ująć w ofercie w formie kwoty ryczałtowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu szczegółów warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4., w przypadku wartości robót określonych w innych walutach niż polski złoty, wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia wartości robót wg średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5, 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne , chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.7, c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.8. 3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1) lit. a) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.7.2) lit. a) IDW, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5) Dokument, o którym mowa 9.9. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.9 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 IDW stosuje się. 7) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 700).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach