Przetargi.pl
Wykonanie chodnika przy ul. Rumiankowej i Kocanki – os. Redykajny – Etap I

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-015 Olsztyn, ul. Knosały
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 544 31 00 , fax. 89 544 31 13
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
  ul. Knosały
  10-015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 31 00, fax. 89 544 31 13
  REGON: 28135803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdzit.olsztyn.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie chodnika przy ul. Rumiankowej i Kocanki – os. Redykajny – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest budowa I etapu jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Rumiankowej i Kocanki w Olsztynie zgodnie z planem sytuacyjnym. Przewiduje się wykonanie następujących robót: 1) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 2) usunięcie drzew kolidujących z inwestycją (możliwe nie wcześniej niż 16.10.2020 r.) 3) rozbiórkę ław podkrawężnikowych z oporem z betonu 4) rozbiórkę krawężników betonowych 15x30cm 5) wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni chodnika 6) ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 7) ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 8) budowę konstrukcji chodnika z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8cm 9) przełożenie (regulacja wysokościowa) istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdu na styku z projektowanym chodnikiem 10) wykonanie nasadzeń zastępczych za wycięte drzewa 11) plantowanie terenu w obrębie robót 12) wykonanie trawnika Dokładny zakres robót został opisany w załączonym Projekcie Wykonawczym, Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem oraz Specyfikacjach Technicznych Szczegółowy zakres robót przedstawia załącznik Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca może wraz z ofertą złożyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach