Przetargi.pl
Odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego w sezonie zimowym 2020/2021

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku ogłasza przetarg

 • Adres: 13-306 Kurzętnik, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 564748230 , fax. 564748230
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku
  ul. Sienkiewicza 48
  13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 564748230, fax. 564748230
  REGON: 87112473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-bip.org.pl/zarzdrogpow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego w sezonie zimowym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego w sezonie zimowym 2020/2021 Przedmiot zamówienia obejmuje: - Zadanie 1: Podstawienie nośnika do piaskarki i pługa patrolowego w celu odśnieżania niewielkiej pokrywy śniegu i usuwania śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego. - Zadanie 2: Podstawienie nośnika do piaskarki i pługa patrolowego w celu odśnieżania niewielkiej pokrywy śniegu i usuwania śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego. - Zadanie 3: Podstawienie nośnika do piaskarki i pługa patrolowego w celu odśnieżania niewielkiej pokrywy śniegu i usuwania śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego. - Zadanie 4: Podstawienie nośnika do piaskarki i pługa patrolowego w celu odśnieżania niewielkiej pokrywy śniegu i usuwania śliskości na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego. Załadunek, na terenie gminy Biskupiec materiałów do zwalczania śliskości dróg. - Zadanie 5: Załadunek do piaskarek, na bazie ZDP w Kurzętniku, materiałów do zwalczania śliskości dróg. - Zadanie 6: Podstawienie nośnika do pługa dwuskrzydłowego PD 20 do odśnieżania dróg. - Zadanie 7: Podstawienie nośnika do pługa dwuskrzydłowego PD 20 do odśnieżania dróg. - Zadanie 8: Podstawienie nośnika do pługa dwuskrzydłowego PD 20 do odśnieżania dróg. - Zadanie 9: Podstawienie nośnika do pługa dwuskrzydłowego PD 20 do odśnieżania dróg. - Zadanie 10: Podstawienie nośnika do pługa dwuskrzydłowego PD 20 do odśnieżania dróg. - Zadanie 11: Podstawienie nośnika z własnym pługiem dwuskrzydłowym do odśnieżania dróg. - Zadanie 12: Podstawienie nośnika z własnym pługiem dwuskrzydłowym do odśnieżania dróg. - Zadanie 13: Podstawienie ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 1,25 m3. - Zadanie 14: Podstawienie ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 1,25 m3. - Zadanie 15: Podstawienie ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 1,8 m3. Przez podstawienie nośnika rozumie się podstawienie na bazę ZDP lub wyznaczoną drogę powiatową pojazdów/maszyn wymienionych w pkt. 3.2 wraz z uprawnionymi kierowcami/operatorami, od chwili wezwania do czasu odwołania. Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie prawidłowej obsługi podstawionego nośnika na cały czas prowadzenia akcji (w szczególności odpowiedniej liczby kierowców/operatorów w przypadku konieczności prowadzenia akcji całodobowej). 3Oferta powinna być skalkulowana i określać wynagrodzenie za 1 godzinę pracy (dla zadań od 1 do 15) oraz za 1 godz. dyżuru na bazie ZDP (dla zadań od 1 do 3 oraz zadania 5). Zamówienie nie przewiduje dyżurów dla nośników pługów dwuskrzydłowych i podstawionych ładowarek (zadania od 6 do 15). Dla zadania 4 zamówienie obejmuje sprawowanie dyżuru w zakresie nośnika do piaskarki i pługa, nie obejmuje dyżuru w zakresie dla ładowarki (załadunek piaskarek na terenie gminy Biskupiec). W cenę oferty należy wkalkulować w szczególności: a) zakup i montaż lampy błyskowej w kolorze pomarańczowym (dla zadań od 1 do 4 oraz zadań od 6 do 15); b) wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy podstawianego nośnika oraz powierzonego sprzętu; c) oleje i materiały napędowe niezbędne do prawidłowej pracy piaskarek (dla zadnia od 1 do 4). Normy zużycia tych materiałów wynoszą: - 1,5 l/godz. oleju napędowego - 2,5 % oleju silnikowego (w stosunku do ilości zużytego oleju napędowego); d) dbanie o stan techniczny powierzonych urządzeń oraz obsługę techniczną tych urządzeń; e) czas pracy kierowców i operatorów, w tym również w czasie liczonym jako dyżur; f) wszelkie koszty związane z dysponowaniem placem (zadanie 4). Przez pracę rozumie się: a) dla zadań od 1 do 4: - czas załadunku piaskarki mieszanką piasku z solą - czas odśnieżania/usuwania śliskości dróg powiatowych na trasie wg zlecenia osoby kierującej pracami zimowego utrzymania dróg b) dla zadnia 5: - czas załadunku piaskarek mieszanką piasku z solą c) dla zadań od 6 do 15:  czas odśnieżania dróg powiatowych na trasie wg zlecenia osoby kierującej pracami zimowego utrzymania dróg Przez dyżur (zadanie od 1 do 5) rozumie się: a) dla zadań od 1 do 3 oraz zadania 4 w zakresie podstawienia nośnika do piaskarki i pługa: - czas oczekiwania na pracę liczony od chwili stawienia się na bazie ZDP do momentu załadunku piaskarki i wyjazdu na trasę b) dla zadania 5: - czas oczekiwania na kolejne załadunki piaskarek liczony od chwili stawienia się na bazie ZDP Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w częściach, z których każda obejmuje poszczególne zadania opisane w pkt. 3.2 Szczegółowy zakres usług zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna (Załącznik nr 6a i 6b). Wykaz dróg powiatowych z długością sieci stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z koniecznością wykonywania pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach