Przetargi.pl
Wykonanie bieżącej obsługi (bieżących napraw) i konserwacji w budynkach placówek oświatowych będących własnością gminy Tychy

Prezydent Miasta Tychy ogłasza przetarg

 • Adres: 43100 Tychy, Al. Niepodległości
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7763333 , fax. (032) 7763344
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tychy
  Al. Niepodległości 49
  43100 Tychy, woj. śląskie
  tel. (032) 7763333, fax. (032) 7763344
  REGON: 51592200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie bieżącej obsługi (bieżących napraw) i konserwacji w budynkach placówek oświatowych będących własnością gminy Tychy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej obsługi (bieżących napraw) i konserwacji w budynkach placówek oświatowych będących własnością gminy Tychy z podziałem na zadanie 1 i 2. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa mająca na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków placówek oświatowych, w tym m.in. instalacji wodociągowej od wodomierza do odbiorników wraz z tymi odbiornikami w obiekcie, utrzymanie w pełnej sprawności instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej od pierwszej studzienki kanalizacyjnej (od strony budynku) do urządzeń sanitarnych i wpustów dachowych wraz z tymi wpustami i urządzeniami, rynien wraz z rurami spustowymi, instalacji gazowej, instalacji c.o. stacji wymienników, kotłowni gazowych, węzłów cieplnych, instalacji elektrycznej, części budowlanej (obejmującej roboty ślusarskie, stolarsko-szklarskie, dekarskie, murarsko-tynkarskie i inne). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a i 1b do SIWZ. Wykaz placówek dla zadanie 1 stanowi załącznik nr 1c do SIWZ dla zadania 2 – załącznik nr 1d do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50760000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: zadanie 1 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN); zadanie 2 – 3 300,00 PLN (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100 PLN) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: Rachunek: 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został załączony do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenia wymienione w pkt 6.4.2; 7.1 – 7.4 SIWZ (załącznik nr 2 i 2a do SIWZ); 3. dowód wpłaty wadium; 4. pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach