Przetargi.pl
„Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla KWK „Krupiński” SRK S.A. w 2018r.”

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 276902504
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla KWK „Krupiński” SRK S.A. w 2018r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nr ILOŚĆ PRÓB RODZAJ PRÓBY ZAKRES ANALIZY 1 2 3 4 1 3910 Wykonywanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego • „O2” – w procentach z dokładnością do setnych części, • „CO” – w procentach z dokładnością do dziesięciotysięcznych części, • „CO2” – w procentach z dokładnością do setnych części, • „H2” – w procentach z dokładnością do setnych części, • „CH4” – w procentach z dokładnością do setnych części, • „C2H4” – w procentach z dokładnością do setnych części, • „C2H6” – w procentach z dokładnością do setnych części, • „N2” – w procentach z dokładnością do setnych części. 2 410 Wykonywanie analizy spektrofotometrycznej powietrza kopalnianego w zakresie tlenków azotu (NOx) w procentach z dokładnością do dziesięciotysięcznych części 3 2840 Oznaczenie zawartości części niepalnych metodą piecową w procentach z dokładnością do dziesiętnych części 4 17 Analizy precyzyjne powietrza • „O2” – w procentach z dokładnością do setnych części, • „CO” – w ppm z dokładnością do jedności, • „CO2” – w procentach z dokładnością do setnych części, • „H2” – w ppm z dokładnością do setnych części, • „CH4” – w procentach z dokładnością do setnych części, • „C2H4” – w ppm z dokładnością do setnych części, • „C2H6” – w ppm z dokładnością do setnych części, • „C3H8” – w ppm z dokładnością do setnych części, • „C3H6” – w ppm z dokładnością do setnych części, • „C2H2”- w ppm z dokładnością do tysięcznych części, • „N2” – w procentach z dokładnością do setnych części. 5 180 Wyznaczanie wskaźnika W – zawartość wody przemijającej uniemożliwiającej przeniesienie wybuchu pyłu węglowego w procentach z dokładnością do dziesiętnych części 6 90 Oznaczenie intensywności osiadania i zalegania pyłu masa mieszaniny pyłowej w gramach z dokładnością do setnych części zawartość części niepalnych w procentach z dokładnością do dziesiętnych części Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ DO OFERTY: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1,2 i 4 ustawy Pzp.- załącznik nr 1 do druku „OFERTA”. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia jak powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołują się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie dotyczące każdego z tych podmiotów udostępniającego swoje zasoby o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 i ust. 5 pkt. 1,2 i 4 ustawy Pzp. - załącznik nr 1a do druku „OFERTA”. 4. Formularz cenowy- załącznik nr 2 do druku „OFERTA”. 5. W związku z zastosowaniem aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu Wykonawca przystępujący do aukcji zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do druku „OFERTA”. 6. Kryterium II – Ilość chromatografów gazowych jakimi dysponuje Wykonawca do realizacji zamówienia publicznego załącznik nr 4 do druku „Oferta”. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- załącznik nr 1- wzór dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach