Przetargi.pl
Dostawa kruszyw dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2018

Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, Karola Miarki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 510219434
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
  Karola Miarki 9
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 510219434
  REGON: 365421894
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1374

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszyw dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa frezu asfaltowego oraz kruszyw, zwana w dalszej części „dostawą materiału” na terenie miasta i gminy Mikołów. 2.Poprzez sformułowanie dostawa materiału należy rozumieć: sprzedaż materiału Zamawiającemu, jego załadunek, transport oraz rozładunek we wskazanych miejscach na terenie miasta i gminy Mikołów. 3.Materiał dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w obrębie miasta i gminy Mikołów. Zamawiający przed planowanym terminem dostawy zgłosi Wykonawcy telefonicznie – niezwłocznie potwierdzając na piśmie – ilość, rodzaj i miejsce dostarczenia materiału. 4.Dostawa materiału obejmuje również jego ważenie przy wykonywanym załadunku, z której to czynności będzie sporządzony stosowny dokument celem przedłożenia go Zamawiającemu. 5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażu dostarczanego materiału poprzez wyrywkową kontrolę wagi na terenie Bazy Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie ul. Dzieńdziela 44 , wyposażonego w legalizowaną wagę (długość wagi 10 m). 6.Faktyczna ilość zamówionych materiałów uzależniona będzie od ilości i wielkości zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego w okresie trwania umowy i może być niższa lub wyższa od ilości podanych w niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa stosownie do treści art.24 ust.11 (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach