Przetargi.pl
Wykonanie audytów oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 placówek użyteczności publicznej

Urząd Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 472057632
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uml.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie audytów oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 placówek użyteczności publicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [numeracja zgodna z SWZ]5.1. Zamówienie obejmuje wykonanie audytów oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 placówek użyteczności publicznej5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ, Załączniku nr 2.1 do SWZ (Tabela elementów scalonych) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 25.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:- 3 225,00 zł słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: [numeracja zgodna z SWZ]10.1.4.1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:10.1.4.1.1. 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych; min 3-letnie doświadczenie zawodowe w sporządzeniu projektów elektrycznych oraz wykonała min. 2 branżowe dokumentacje projektowe instalacji elektrycznych dla obiektów budowlanych10.1.4.1.2. 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; min 3-letnie doświadczenie zawodowe w sporządzeniu projektów wymiany instalacji c.o. oraz wykonała min 2 branżowe dokumentacje projektowe instalacji i urządzeń cieplnych dla obiektów budowlanych10.1.4.1.3. 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; min 3-letnie doświadczenie zawodowe w sporządzeniu projektów budowlanych oraz wykonała min. 2 branżowe dokumentacje projektowe termomodernizacji dla obiektów budowlanych10.1.4.1.4. 1 osobą, która posiada min. 3-letnie doświadczenie w sporządzaniu audytów elektrycznych oraz audytów efektywności energetycznych budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wykonała min. 3 audyty oświetlenia oraz min. 3 audyty energetyczne budynku.Uwaga:1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.2) Zamawiający dopuszcza spełnianie warunków o których mowa w pkt 10.1.4.1.1.-10.1.4.1.4 przez jedną, dwie, trzy lub cztery osoby.3) Zamawiający dopuszcza spełnianie warunków o których mowa w pkt 10.1.4.1.1.-10.1.4.1.4 tj. wykonanie dokumentacji/ audytów w ramach jednej lub kilku umów.4) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby ww. warunek oceniany będzie łącznie.5) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobytew innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane,z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 220).6) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.7) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.10.2. Oceniając zdolność techniczną Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach