Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców, ziemniaków oraz kiszonek do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Wronia 76/90
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim
  Wronia 76/90
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  REGON: 000320101
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców, ziemniaków oraz kiszonek do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZEŚĆ I• burak ćwikłowy w ilości – 6 000 kg• cebula w ilości – 9 000 kg • kapusta biała w ilości – 13 500 kg • kapusta czerwona w ilości – 1 500 kg• kalafior w ilości – 800 kg• marchew w ilości – 19 000 kg • pietruszka korzeniowa w ilości – 1 500 kg • seler korzeniowy w ilości – 2 200 kg • por w ilości – 1 000 kgCZĘŚĆ II• ziemniak w ilości - 73 500 kgCZĘŚĆ III• jabłka lobo w ilości - 4 000 kgCZĘŚĆ IV• kapusta kwaszona w ilości – 5 300 kg• ogórek kiszony w ilości – 3 000 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221111-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.1. Warunki udziału w postępowaniu:1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.4) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do należytego wykonania zamówienia.- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną