Przetargi.pl
MOZ.SZ.2510.10.2022 - Świadczenie usług w zakresie obsługi i rozliczania płatności bezgotówkowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. w roku 2023-2024

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 364088429
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: "Forma prawna: Sp. o.o. Forma własności: własność samorządowa"

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MOZ.SZ.2510.10.2022 - Świadczenie usług w zakresie obsługi i rozliczania płatności bezgotówkowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. w roku 2023-2024
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa i rozliczanie płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych oraz urządzeń mobilnych i aplikacji płatniczych (w tym BLIK, Google Pay, Apple Pay) wraz z wynajęciem 6 terminali płatniczych. Szczegółowy opis części zawarty jest w Załączniku nr 6 a do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.Obsługa i rozliczanie płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych oraz urządzeń i aplikacji płatniczych (w tym BLIK, Google Pay, Apple Pay) w 8 biletomatach.Szczegółowy opis części zawarty jest w Załączniku nr 6 b do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.Przyjmowanie płatności przy użyciu instrumentów płatniczych: kart płatniczych, BLIK, portfeli elektronicznych, przelewów bankowych (Pay By Link) oraz przelewów tradycyjnych w systemie sprzedaży online.Szczegółowy opis części zawarty jest w Załączniku nr 6 c do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66172000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał uprawnienia do świadczenia usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1907 z pózn. zm), w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł /słownie: jeden milion złotych /W przypadku wykazania się ubezpieczeniem, w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia warunku określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Biuletyne Zamówień Publicznych4) zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną