Przetargi.pl
Modernizacja Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-153 Łódź, Kopcińskiego 22
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000288774
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barlicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest: Modernizacja Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, zgodnie z Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z Formularzem Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający stawia następujący warunek w powyższym zakresie:3.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający stawia następujące warunki w powyższym zakresie:4.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania należytego wykonania, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat *, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty ogólnobudowlanej przeprowadzonej w czynnym obiekcie szpitalnym o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł.* Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert4.2. Wykonawca powinien dysponować podanymi niżej osobami, które będą realizować zamówienie:co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy spełniającą następujące wymagania:- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego,- doświadczenie na stanowiskach kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów. Przez doświadczenie rozumie się pełnienie funkcji kierownika budowy, przy co najmniej 2 robotach polegających na budowie lub remoncie budynku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach