Przetargi.pl
Wykonanie 280 operatów szacunkowych, w tym: 60 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych, 5 garaży, 60 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, 50 nieruchomości gruntowych oraz 100 określających wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego – IV części

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2018-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie 280 operatów szacunkowych, w tym: 60 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych, 5 garaży, 60 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, 50 nieruchomości gruntowych oraz 100 określających wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego – IV części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. Część I: 1) Wykonanie 60 operatów szacunkowych wycen lokali mieszkalnych, 5 operatów szacunkowych wycen lokali użytkowych oraz 5 operatów szacunkowych wycen garaży – stanowiących własność lub współwłasność Gminy Lublin, wraz z uproszczoną inwentaryzacją, położonych na terenie Miasta Lublin – w celu sprzedaży. 2) Sporządzone operaty szacunkowe wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży powinny zawierać informacje odnośnie wartości lokalu/garażu oraz wartości ułamkowej części gruntu przynależnego do lokalu/garażu. 3) Szkice z pomiaru winny zawierać wymiary lokali/garaży wraz z oznaczeniem funkcji pomieszczeń, powierzchni, zaznaczeniem otworów okiennych i drzwiowych jak również rozróżnienia grubości ścian nośnych i działowych oraz innych elementów, które wpływają na ustalenie samodzielności lokalu/garażu. 4) W przypadku, gdy przekazane rzeczoznawcy rzuty lokali/garaży pochodzące z inwentaryzacji nieruchomości nie posiadają wyżej wymienionych elementów, należy je uzupełnić poprzez ich pomiar i wrysowanie na szkic lokalu/garażu. 2. Część II: 1) Wykonanie 60 operatów szacunkowych określających wartość niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Lublin położonych na terenie Miasta Lublin– w celu sprzedaży, zamiany bądź darowizny. 2) Każdy z operatów szacunkowych powinien zawierać dokumentację fotograficzną przedmiotu zlecenia. 3. Część III: 1) Wykonanie 50 operatów szacunkowych wycen nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych na terenie Miasta Lublin w celu: 1) sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych, 2) sprzedaży przyległych nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych, 3) ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (z wyłączeniem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych), 4) ustalenia dopłaty, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716). 5) Każdy z operatów szacunkowych powinien zawierać dokumentację fotograficzną przedmiotu zlecenia. 4. Część IV: 1) Wykonanie 100 operatów szacunkowych określających wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej, służebności przesyłu oraz użytkowania. 2).Każdy z operatów szacunkowych powinien zawierać dokumentację fotograficzną przedmiotu zlecenia. 5. Operaty szacunkowe powinny być sporządzone zgodnie ze standardami jakościowymi wynikającymi z: 1) przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), a w szczególności art. 175 ust. 1, na podstawie którego rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, 2) przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2109 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 pkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokument, o którym mowa w ppkt 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 8 stosuje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach