Przetargi.pl
Oferta na dowóz osób z niepełnosprawnością do Ośrodka prezy ul. Zbożowej 22A w 2019 r.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20128 Lublin, ul. Lwowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 55 60 , fax. 81 466 55 61
 • Data zamieszczenia: 2018-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
  ul. Lwowska 28
  20128 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 55 60, fax. 81 466 55 61
  REGON: 43061691700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zow.bip.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oferta na dowóz osób z niepełnosprawnością do Ośrodka prezy ul. Zbożowej 22A w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa transportowa – dowóz osób z niepełnosprawnością - uczestników Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie do ośrodka przy ul. Zbożowej 22A, zamieszkałych na terenie Lublina, na trasie - dom-ośrodek; ośrodek – dom w okresie styczeń - grudzień 2019 r. z zapewnieniem opieki podczas przewozu. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Dowiezienie osób z niepełnosprawnością do ośrodka przy ul. Zbożowej 22A w Lublinie. 2) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki. 3) Usługę świadczą 2 osoby kierowca i opiekun. 4) Usługa świadczona jest na terenie Lublina na trasie dom-ośrodek w godz. porannych i na trasie ośrodek- dom w godz. popołudniowych, w okresie od 01.01.2019 r - 31.12. 2019 r. 3. Zamawiający informuje, iż wykonywanie czynności w zakresie dowozu osób z niepełnosprawnością przez kierowcę i opiekuna (którzy będą zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ) polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 4. Mając na uwadze informację ujętą w pkt. 3 oraz w związku z postanowieniami art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby o których mowa w pkt. 3 były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Uczestnicy na zajęcia na ul. Zbożową 22A muszą być dowiezieni w godz. 7:30 - 9:30 ( jest to przedział czasowy dowiezienia uczestnika do ośrodka ). 2. Powrót uczestników do domu z ul. Zbożowej 22A w godz. 13;30 - 15:30. ( jest to przedział czasowy wyjazdu uczestnika z ośrodka). 3. W pojedynczych przypadkach uczestnik może być dowieziony w godz. 6:30 – 7:30 . 4. Czas pobytu uczestnika w ośrodku nie może być krótszy niż 6 godz. dziennie. 5. Wszyscy uczestnicy poruszający się na wózkach inwalidzkich muszą być przewożeni także na wózkach inwalidzkich. 6. Uczestnicy poruszający się bez wózków muszą być przewożeni na fotelach pasażera. 7. Uczestnicy na wózkach jak i na fotelach muszą być odpowiednio zabezpieczeni pasami bezpieczeństwa. 8. Dowożeniem na ul. Zbożową 22A objęci będą uczestnicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, zgodnie wykazem tras rannych i popołudniowych ( Zał. Nr 10 do SIWZ). 9. Podczas dowozu na ul. Zbożową 22A Wykonawca zapewnia opiekę, którą sprawują osoby posiadające właściwe kwalifikacje. Osoba pełniąca funkcję opiekuna powinna spełniać jedno z poniższych kryteriów: 1) posiadać wykształcenie medyczne, 2) posiadać przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno – opiekuńczych w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz posiadać świadectwa ukończenia co najmniej szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej. 10. Osoby sprawujące opiekę nad uczestnikami podczas przewozu zobowiązane są do: - odebrania uczestników od rodziców (opiekunów prawnych) spod domu przed rozpoczęciem zajęć, - po dowiezieniu do ośrodka, w holu głównym na parterze budynku, opiekun wraz z pracownikiem ośrodka będzie udzielał uczestnikom pomocy przy rozbieraniu się w szatni, a następnie przekazywał uczestników pod opiekę pracownika ośrodka, - opiekun będzie odbierał uczestnika od wyznaczonego pracownika ośrodka po zakończeniu zajęć w ośrodku i pomagał wraz z pracownikiem ośrodka przy ubieraniu w szatni. Po odwiezieniu uczestników pod dom opiekun przekazuje uczestników pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych, lub upoważnionych osób ( w razie wątpliwości opiekun ma obowiązek sprawdzić tożsamość osoby odbierającej ). Nie dopuszcza się przekazywanie uczestnika w drodze powrotnej z ośrodka do domu osobom nieuprawnionym. - zwracania uwagi na właściwe zachowanie się uczestników podczas przejazdu. 11. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad uczestnikami bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą sprawującą opiekę nad uczestnikami nie może być kierowca pojazdu dokonującego przewozu uczestników. 12. Czas przebywania uczestnika w podróży (nie dłużej jak 90 minut ) określa Harmonogram czasowy przewozu uczestników - załącznik do oferty. 13. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 14. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. 15. W okresie lipiec – sierpień 2019 r. nastąpi trzytygodniowa przerwa w świadczeniu usługi z uwagi na przerwę wakacyjną działalności Ośrodka. 16. Za czas przerwy, Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie. 17. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie zawieszenia usługi pisemnie z 30 - dniowym wyprzedzeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli przedstawi, że posiada licencję (zezwolenie, uprawnienie, koncesję) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego tj na podstawie Art. 7 Ust 2 Pkt.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym 2. Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia jeżeli przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał, minimum jedną usługę (wykonywaną w sposób ciągły przez co najmniej 6 miesięcy) z zakresu przewozu osób niepełnosprawnych, o wartości nie mniejszej niż100 000, 00 zł brutto.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach