Przetargi.pl
Wykonanie 212 cokołów słupów trakcyjnych tramwajowych w Gdańsku

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3412041 , fax. 058 3416758
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
  ul. Partyzantów 36 36
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3412041, fax. 058 3416758
  REGON: 19003008390919
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie 212 cokołów słupów trakcyjnych tramwajowych w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie 212 cokołów słupów trakcyjnych tramwajowych w Gdańsku Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie 212 cokołów słupów trakcyjnych tramwajowych w Gdańsku - 95 cokołów słupów w międzytorzu oraz 117 cokoły słupów na zewną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452341265
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 98 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł w terminie do 14.05.2009r. do godz. 8:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca: 1. Zrealizował w okresie ostatnich 5 lat (przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedno zadanie (roboty związane z montażem konstrukcji stalowych lub betonowych) o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto 2. Wskaże do realizacji przedmiotu zamówienia kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji konstrukcyjno - budowlanej (z aktualnym zaświadczeniem o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa) 3. Oświadczy że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz spełnia warunki art.22 ust.1 PZP 4. Przedstawi aktualny dokument rejestrowy - KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania warunków przez wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń systemem - spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego Rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz spełnia warunki art.22 ust.1 PZP - zał. 1a SIWZ. 3. Wykaz wykonanych zadań Uwaga: spełnienie warunku poprzez: 3.1. wypełnienie: zał. nr 1b SIWZ 3.2. potwierdzenia realizacji zamówień dokumentami, np. referencjami, na dowód, że zostały wykonane należycie 4. Wykaz kadry zgodnie z zał. 1c SIWZ, wraz z uprawnieniami budowlanymi kierownika robót oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach