Przetargi.pl
Dostawa żywności do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków w Gdańsku.

Gdański Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 80-406 Gdańsk, ul. Racławicka 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3414736 , fax. 058 3414736
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Zespół Żłobków
  ul. Racławicka 8 8
  80-406 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3414736, fax. 058 3414736
  REGON: 19055915100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działający w formie Jednostki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Dostawy produktów mleczarskich (w tym: mleko pasteryzowane w ilości ok. 31270 litrów, masło w ilości ok. 1060 kg, twaróg tłusty w ilości ok. 1750 kg, itd.). Część II: Dostawy produktów warzywnictwa, ogrodnictwa, soków i przetworów oraz mrożonek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 Pzp oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie lub odpisy: 1. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 3. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca- Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające dysponowanie co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu wskazanego asortymentu artykułów spożywczych. 4. Ważne na dzień składania ofert Decyzje wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełniania wymagań koniecznych dla zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi- dopuszczające środki transportu do przewozu wyszczególnionych grup artykułów spożywczych. 5. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 6. Oświadczenie Wykonawcy o rozpoczęciu wdrażania lub o wdrożeniu w firmie zasad HACCP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach