Przetargi.pl
Wykonanie 18 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycjami na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2010; 1/2011; 10/2010; 1/2012; 4/2012; 1/2013; 2/2012; 2/2013

Starosta Otwocki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Górna 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7793295 w. 347 , fax. 022 7793295
 • Data zamieszczenia: 2014-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starosta Otwocki
  ul. Górna 13 13
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7793295 w. 347, fax. 022 7793295
  REGON: 01326950000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-otwocki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie 18 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycjami na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2010; 1/2011; 10/2010; 1/2012; 4/2012; 1/2013; 2/2012; 2/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. wykonanie 2 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy ul. Warsztatowej w Otwocku od ul. Batorego do drogi do stacji zlewnej na działkach ew. nr 16/1, 16/2, 45, 15, 16/3, 17/3, 17/5, 18/5, 19/5, 20/5, 22/5, 24/5, 26/5, 28/4, 29/5, 31, 32/2, 33, 34, 17/1 i 17/4 obrębie 129 w Otwocku oraz na działkach ew. nr 58, 29/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36/6, 27/3 i 27/1 obrębie 27 w Otwocku, wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na terenie Powiatu Otwockiego. Wycenie podlegać będą działki ewidencyjne oznaczone nr: 1. 17/6 z obr. 129 o pow. 47 m2, 2. 27/6 z obr. 27 o pow. 13 m2. Operaty powinny być wykonane w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. oszacowanie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych, udział rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym w charakterze biegłego, a w szczególności stawiennictwo na rozprawach administracyjnych, które na potrzeby postępowania administracyjnego będą przeprowadzane w tut. Starostwie oraz potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego lub sporządzenie jego aktualizacji. B. wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 1/2011 z dnia 10 marca 2011 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej przebudowy drogi gminnej ulicy Chopina w Otwocku na działkach ew. nr cz. 9/6, cz. 15, cz. 22, cz. 23, cz. 26, cz. 28/1, cz. 61/1, cz. 61/8, cz. 62/2, cz. 62/3, cz. 64/4, cz. 66/2, cz. 66/9, 7, 63/1, 63/2, 63/4, 63/6, 63/9, 63/8, 63/7 w obrębie 95 w Otwocku, wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na terenie Powiatu Otwockiego. Wycenie podlegać będzie działka ewidencyjna oznaczona nr 9/12 z obrębu 95 w Otwocku o pow. 74 m2. Operat powinien być wykonany w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. oszacowanie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych, udział rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym w charakterze biegłego, a w szczególności stawiennictwo na rozprawach administracyjnych, które na potrzeby postępowania administracyjnego będą przeprowadzane w tut. Starostwie oraz potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego lub sporządzenie jego aktualizacji. C. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 2 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 10/2010 z dnia 21 maja 2010 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej przebudowy drogi gminnej ul. Duchnowskiej w gminie Wiązowna, na działkach nr 383, 381, 375, 379/1, 377, 380/1, 51/2, 52/2, 45/9 w obrębie 22 - Wiązowna Kościelna (na odcinku od drogi powiatowej nr 2705W - ul. Kościelna w miejscowości Wiązowna, do drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Duchnów), wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na terenie Powiatu Otwockiego. Wycenie podlegać będą działki ewidencyjne oznaczone nr: 1. 51/2 z obr. 22 - Wiązowna Kościelna o pow. 300 m2, 2. 52/2 z obr. 22 - Wiązowna Kościelna o pow. 400 m2. Operaty powinny być wykonane w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. oszacowanie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych, udział rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym w charakterze biegłego, a w szczególności stawiennictwo na rozprawach administracyjnych, które na potrzeby postępowania administracyjnego będą przeprowadzane w tut. Starostwie oraz potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego lub sporządzenie jego aktualizacji. D. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 1/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy drogi gminnej ulicy Źródlanej na odcinku od ul. Bagnistej do ul. Góreckiej w obrębie geodezyjnym 174 w Otwocku, wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na terenie Powiatu Otwockiego. Wycenie podlegać będzie działka ewidencyjna oznaczona nr 2/1 z obr. 174 w Otwocku o pow. 1.133 m2. Operat powinien być wykonany w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. oszacowanie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych, udział rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym w charakterze biegłego, a w szczególności stawiennictwo na rozprawach administracyjnych, które na potrzeby postępowania administracyjnego będą przeprowadzane w tut. Starostwie oraz potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego lub sporządzenie jego aktualizacji. E. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 1 operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość objętą inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 4/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy drogi gminnej ulicy Zygmunta, na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Szkolnej, w Otwocku na działkach ew. nr 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 94, cz. 99/1, 100 w obrębie 47 w Otwocku oraz na działkach ew. nr 42/1, 42/4, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2 w obrębie 48 w Otwocku, wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na terenie Powiatu Otwockiego. Wycenie podlegać będzie działka ewidencyjna oznaczona nr 44/1 z obr. 48 w Otwocku o pow. 25 m2. Operat powinien być wykonany w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. oszacowanie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych, udział rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym w charakterze biegłego, a w szczególności stawiennictwo na rozprawach administracyjnych, które na potrzeby postępowania administracyjnego będą przeprowadzane w tut. Starostwie oraz potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego lub sporządzenie jego aktualizacji. F. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 4 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości objęte inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 1/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. ustalającej lokalizację drogi gminnej ulicy Projektowanej 1 na odcinku od ul. Grunwaldzka/Żeromskiego w Otwocku w obrębach geodezyjnych nr 237 i 238, wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na terenie Powiatu Otwockiego. Wycenie podlegać będą działki ewidencyjne oznaczone nr: 1. 26/5 i 26/8 z obr. 237 w Otwocku o łącznej pow. 3.078 m2, 2. 18/1 z obr. 237 w Otwocku o pow. 145 m2, 3. 9/7 z obr. 238 w Otwocku o pow. 2.299 m2, 4. 1/1 z obr. 238 w Otwocku o pow. 4.411 m2. Operat powinien być wykonany w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. oszacowanie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych, udział rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym w charakterze biegłego, a w szczególności stawiennictwo na rozprawach administracyjnych, które na potrzeby postępowania administracyjnego będą przeprowadzane w tut. Starostwie oraz potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego lub sporządzenie jego aktualizacji. G. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 3 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości objęte inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. ustalającej lokalizację drogi gminnej ulicy Wczasowej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej w Otwocku w obrębach geodezyjnych nr 6 i 23, wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na terenie Powiatu Otwockiego. Wycenie podlegać będą działki ewidencyjne oznaczone nr: 1. 48/5 z obr. 6 w Otwocku o pow. 88 m2, 2. 73/3 z obr. 6 w Otwocku o pow. 93 m2, 3. 47/9 z obr. 6 w Otwocku o pow. 139 m2 oraz działkę ewidencyjną nr 47/11 z obr. 6 w Otwocku o pow. 122 m2. Operat powinien być wykonany w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. oszacowanie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych, udział rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym w charakterze biegłego, a w szczególności stawiennictwo na rozprawach administracyjnych, które na potrzeby postępowania administracyjnego będą przeprowadzane w tut. Starostwie oraz potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego lub sporządzenie jego aktualizacji. H. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 4 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości objęte inwestycją na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2013 z dnia 22.07.2013 r. ustalającej lokalizację drogi gminnej ulicy Wiejskiej oraz ulicy Projektowanej, na działkach ewidencyjnych 23, 30, 31, 47, 12/5, 24/1, 24/2, 28, 22, 20/3, 55 w obrębie 134 w Otwocku, wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na terenie Powiatu Otwockiego. Wycenie podlegać będą działki ewidencyjne oznaczone nr: 1. 23/5 i 23/6 z obr. 134 w Otwocku o łącznej pow. 462 m2, 2. 30/2 z obr. 134 w Otwocku o pow. 23 m2, 3. 31/2 z obr. 134 w Otwocku o pow. 779 m2, 4. 55/1 z obr. 134 w Otwocku o pow. 100 m2. Operat powinien być wykonany w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. oszacowanie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych, udział rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym w charakterze biegłego, a w szczególności stawiennictwo na rozprawach administracyjnych, które na potrzeby postępowania administracyjnego będą przeprowadzane w tut. Starostwie oraz potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego lub sporządzenie jego aktualizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-otwocki.pl/BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach