Przetargi.pl
Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-673 Warszawa, Konstruktorska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224590100, 224590292 , fax. 224590201
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Konstruktorska 3A
  02-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224590100, 224590292, fax. 224590201
  REGON: 14213712800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfosigw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, tj. Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A. Zakres zamówienia obejmuje prace ogólnobudowlane związane z realizacją Projektu budowlano-wykonawczego, na dostosowanie do aktualnych przepisów pożarowych budynku biurowego przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, w części dotyczącej wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych w budynku NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, oznaczonej w Projekcie jako „ETAP 1A”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części III (a, b) SIWZ. Szacunkowe ilości i rodzaje robót przewidziane do wykonania zawarte są w Części IIIa SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które obejmować będzie wszystkie prace niezbędne do realizacji zamówienia, bez względu na ilości szacunkowe prac wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia i faktycznie zrealizowane. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa, objętym przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421110-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. Zaleca się, aby przelew wskazywał numer referencyjny i nazwę postępowania. Wykonawca, który wnosi wadium w pieniądzu, poda w Formularzu Ofertowym numer rachunku, na który należy zwrócić wadium. Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (możliwe jest złożenie wraz z ofertą, jako oddzielny od oferty dokument) w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Dokument powinien być złożony w formie oryginału.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.nfosigw.gov.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty (zaleca się złożenie dokumentu odpowiednio z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 4 do IDW). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument (zobowiązanie) powinno określać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w IDW, tj. poprzez żądanie i zbadanie dokumentów takich jak żądane od Wykonawcy, o których mowa w pkt. IX.2 IDW, dotyczących tego podmiotu. 2.3 W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach