Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero A4 na potrzeby realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-349 Warszawa, Tamka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 578 47 01/02 , fax. 22 578 47 47
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
  Tamka 1
  00-349 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 578 47 01/02, fax. 22 578 47 47
  REGON: 70012800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ohp.pl; https://www.bip.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero A4 na potrzeby realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero A4 na potrzeby realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na dwie części: Część nr 1 – Dostawa artykułów biurowych Część nr 2 – Dostawa papieru ksero A4 Dostawy będą realizowane do siedziby prowadzącego postępowanie, tj.: Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu ul. Armii Krajowej 4 45-071 Opole 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik pkt 16 w SIWZ oraz załączniki nr 1A oraz 1B do SIWZ pn.: „Formularz cenowy” Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia materiałów biurowych oraz papieru ksero wyszczególnionych w załącznikach 1A oraz 1B do SIWZ. 3. Prowadzący postępowanie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną ilość pakietów (części). 4. Prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 6. Wadium nie jest wymagane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Prowadzący postępowanie nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach