Przetargi.pl
Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły w km 384-385 w m. Regów Stary gm. Gniewoszów, powiat kozienicki, woj. mazowieckie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, Wernera
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 36-26-138 , fax. 48 36-24-453
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Radomiu
  Wernera 4a
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 36-26-138, fax. 48 36-24-453
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły w km 384-385 w m. Regów Stary gm. Gniewoszów, powiat kozienicki, woj. mazowieckie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę opaski brzegowej OL/385 o długości 340,47 m oraz opaski brzegowej OL/386 o długości 449,15 m. Celem planowanego do realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie erodowanego lewego brzegu odnogi rzeki Wisły w bezpośredniej bliskości wału przeciwpowodziowego ochraniającego miejscowość Regów Stary. 2. Zamierzenie to obejmie następujący zakres robót: − usunięcie krzaków wikliny ze skarpy w miejscu projektowanych, opasek, − wykonanie umocnienia odwodnej skarpy korony opasek z materacy faszynowo kamiennych ułożonych na dnie, − wykonanie korony opaski z narzutu kamiennego ułożonego na geowłókninie o jej szerokości 1,50 m na poziomie średniej rocznej, pochylenie skarpy odwodnej 1:2, odlądowej dopasowanej do skarpy terenu, − umocnienie brzegu powyżej korony opaski OL/385 narzutem kamiennym w płotkach o długości 3,0 m ułożonym na geowłókninie na istniejącej skarpie brzegu, zgodnie z przekrojami P-1 do P-11, − umocnienie brzegu powyżej korony opaski OL/385 narzutem kamiennym w płotkach o długości 4,0 m ułożonym na geowłókninie na skarpie brzegu lub na uzupełnionej skarpie brze-gu nasypem ziemnym, zgodnie z przekrojami P-11 do P-15, − umocnienie brzegu powyżej korony opaski OL/386 narzutem kamiennym w płotkach o długości 4,0 m ułożonym na geowłókninie na istniejącej skarpie brzegu lub na uzupełnionej skarpie brzegu narzutem kamiennym zasypanym warstwą ziemi w ilości 0,3 m3 na 1 m2 po-wierzchni narzutu. 3. Szczegółowy opis zamówienia określa dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do SIWZ. 4. Wykonawca powinien we własnym zakresie zapewnić nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami, trwający przez cały okres wykonywanych robót obejmującego w szczególności: 1) przed przystąpieniem do wykonywania robót - przeprowadzenie kontroli miejsca planowanych robót wraz z terenem niezbędnym do realizacji robót, 2) przed przystąpieniem do wykonywania robót - kontrola drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub podcięcia gałęzi, 3) przed przystąpieniem do wykonywania robót - ewentualne przeniesienie (w przypadku stwierdzenia) gatunków chronionych poza teren robót, 4) w trakcie wykonywania robót - kontrola prowadzonych robót pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody oraz innych ustaw, 5) raportowanie Wykonawcy i Zamawiającemu wyników kontroli wykonywanej przed rozpoczęciem robót, natomiast w trakcie prowadzenia robót nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Raport powinien zawierać m. in. datę przeprowadzonej kontroli, miejsce prowadzenia kontroli, wyniki kontroli, za-lecenia dla Wykonawcy, uwagi. kolejne raporty powinny zawierać informację dotycząca prze-strzegania przez Wykonawcę zaleceń/uwag z poprzednich raportów. 5. CPV: 4524000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej; 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej. 6. Okres gwarancji: min. 36 miesiące. (Uwaga: Okres gwarancji jest kryterium oceny ofert).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 35 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formie (art. 45 ust. 6 ustawy Pzp): 1) pieniężnej – przelewem na konto BGK – PGW WP RZGW Warszawa nr 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007 z dopiskiem „wadium - znak sprawy WA.ROZ.281.43.2019”, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego, potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej do godziny będącej upływem terminu składania ofert. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 4. Dokumenty potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż pieniężna, winny być wystawione na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa i dołączone w oryginale do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z dostępnego zamawiającemu dokumentu rejestrowego. Pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy). Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (jeśli dotyczy), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach