Przetargi.pl
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa i konkursu Zabytkomania

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 826 93 52 , fax. 22 826 17 14
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa
  ul. Kopernika
  00-924 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 826 93 52, fax. 22 826 17 14
  REGON: 15263890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nid.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa i konkursu Zabytkomania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) i konkursu „Zabytkomania”, w podziale na dwie części: Cześć 1 Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących Europejskich Dni Dziedzictwa i konkursu „Zabytkomania” w internecie Część 2 Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących Europejskich Dni Dziedzictwa i konkursu „Zabytkomania” w środkach transportu publicznego 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w „Opisie przedmiotu zamówienia” (załączniki nr 1 A i 1 B - odpowiednio do części). 3. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: część 1 - 4 600 zł, część 2 - 800 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGK: 02 1130 1017 0020 1462 2390 0001 z dopiskiem: WADIUM - Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących EDD i konkursu Zabytkomania, ZP/NID/12/2019, część … 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w ust. 2 pkt 2)-5), oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać: 1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem 3) kwota gwarancji/poręczenia 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą 5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziela IX ust. 1 SIWZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1.2 SIWZ. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach 0lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IX ust. 7 pkt 7.3 SIWZ. Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 6 i ust. 7 pkt 7.3 SIWZ składa każdy z nich. 7. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 7.1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale ust. 7 pkt 7.3. SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.2. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 7 w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. Jeśli wskazane przez Wykonawcę do pobrania ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę tłumaczenia tych dokumentów na język polski. 9. Forma składanych dokumentów: 9.1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a uPzp oraz dotyczące podwykonawcy, składane są w oryginale. 9.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 12.1., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. 9.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 10. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 - dalej “Rozporządzenie”). 11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 13. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. INNE PODMIOTY: 1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 uPzp, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie powinno być złożone w oryginale wraz z ofertą, winno być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 22 a ust. 3 uPzp oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 6. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. PODWYKONAWCY: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 uPzp i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, wymagane w SIWZ. 4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach