Przetargi.pl
Wycena wybranych nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości PAN

Polska Akademia Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 826 37 76 , fax. 22 826 65 12
 • Data zamieszczenia: 2013-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Akademia Nauk
  pl. Defilad 1 1
  00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 826 37 76, fax. 22 826 65 12
  REGON: 00032571300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Polska Akademia Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycena wybranych nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości PAN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wyceny wybranych nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości PAN położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w ilościach wyszczególnionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz dla celów określonych ww. załączniku. 2.Zamówienie zostało podzielone na 7 części, w następujący sposób: Część 1 wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego; Część 2 wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego; Część 3 wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województwa małopolskiego; Część 4 wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województw pomorskiego i zachodnio - pomorskiego; Część 5 wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województwa śląskiego i dolnośląskiego; Część 6 wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województwa wielkopolskiego; Część 7 wykonanie wyceny wybranych nieruchomości położonych na terenie województwa łódzkiego. 3.Określenie wartości nieruchomości sporządzone zostaje dla potrzeb: 1)Zbycia nieruchomości, w tym prawa własności i prawa wieczystego użytkowania, 2)Wygaszenia prawa wieczystego użytkowania, 3)Ewidencji księgowej (tylko grunt, bez wyceny naniesień), 4)Określenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnej, 5)Określenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości zabudowanej, innej niż rolna, 6)Określenia średniej wartości rynkowej 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń, w budynku z przeznaczeniem na wynajem, 7)Oszacowania wartości służebności (m.in. służebności przesyłu) z uwzględnieniem wynagrodzenia, bądź odszkodowania za posadowione na gruncie urządzenia przesyłowe oraz inne podobne urządzenia; 8)Określenie wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości w związku z lokalizacją inwestycji celu publicznego na nieruchomościach, z zastrzeżeniem, że cel (cele) wyceny określony zostaje dla każdej nieruchomości odrębnie, w Załączniku nr 1 do SIWZ. Nieruchomości wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ o tym samym charakterze, objęte jedną księgą wieczystą, wyceniane będą w jednym operacie szacunkowym, z podaniem wartości, dla każdej działki odrębnie. 4.Wszelkie czynności związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych powinny być wykonane zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych, przy zachowaniu zasady bezstronności w określaniu wartości prawa własności i innych praw rzeczowych do poszczególnych nieruchomości. 5.Wykonawca użyje do wykonania operatów szacunkowych materiałów własnych oraz pokryje koszty związane z wykorzystaniem i zakupem niezbędnych materiałów geodezyjnych, wszelkiej dokumentacji wymaganej do sporządzenia operatów szacunkowych (np. mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów, odpis księgi wieczystej itp.) oraz badaniem ksiąg wieczystych. 6.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości, 71319000-7 - Usługi biegłych. 7.W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia usługi polegającej na wykonaniu aktualizacji i potwierdzenia aktualności operatu, dla poszczególnych części zamówienia w następujący sposób: Dla części 1 - 1 aktualizacja i 4 potwierdzenia aktualności operatów, Dla części 2 - 1 aktualizacja i 5 potwierdzeń aktualności operatów, Dla części 3 - 1 aktualizacja i 1 potwierdzenie aktualności operatów, Dla części 4 - 1 aktualizacja i 1 potwierdzenie aktualności operatów, Dla części 5 - 1 aktualizacja i 4 potwierdzenia aktualności operatów, Dla części 6 - 1 aktualizacja i 4 potwierdzenia operatów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium do części do których składa ofertę. Kwota wymaganego wadium dla poszczególnych części wynosi: 1) Dla części 1 - 476,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć zł) 2)Dla części 2 - 1280,00 zł (słownie: tysiąc dwieście osiemdziesiąt zł) 3) Dla części 3 - 268,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem zł) 4) Dla części 4 - 354,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery zł) 5) Dla części 5 - 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt zł) 6) Dla części 6 - 244,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery zł) 7) Dla części 7 - 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery zł). 2. Wadium musi zostać wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 6. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Polskiej Akademii Nauk, tj.: Bank Pekao SA 04 1240 6292 1111 0010 5113 7923 z podaniem tytułu WADIUM - wycena nieruchomości część .......: Postępowanie nr 12/ZP/2013 8. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert) 9. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 10. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy dołączyć do oferty. Oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 12. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył w wymaganym terminie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 17. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pan.pl (zakładka Kancelaria)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach