Przetargi.pl
Wycena nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr: ZP-016/II/ 14 /2010/U

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4000900 , fax. 077 4000951
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
  ul. 1 Maja 6 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4000900, fax. 077 4000951
  REGON: 01034470800696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycena nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr: ZP-016/II/ 14 /2010/U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zadanie częściowe nr 1: Wycena czterech lokali mieszkalnych, pięciu budynków gospodarczych oraz jednego ogródka zlokalizowanych na terenie powiatu krapkowickiego, woj. opolskie. 2) Zadanie częściowe nr 2: Wycena nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 1 km 2 obr Kostów oraz działki nr 18 km 3 obr Miechowa, położonych w gminie Byczyna, pow. Kluczborski, woj. opolskie o łącznej powierzchni 31,60ha. 3) Zadanie częściowe nr 3: Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obr Tłustoręby, gmina Niemodlin, pow. Opolski, woj. opolskie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 10, 11, 113/13, 113/21, 113/22 km 1 o powierzchni łącznej 31,1012ha. 4) Zadanie częściowe nr 4: Wycena nieruchomości rolnej zabudowanej składającej się z działki nr 224/10 o pow. 5,8931ha Obr Słupice, Gm. Pakosławice, powiat nyski, woj. opolskie. 5) Zadanie częściowe nr 5: Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej o powierzchni 26,16ha położonej w miejscowości Chróścina, gmina Skoroszyce, powiat nyski, woj. opolskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713190007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach