Przetargi.pl
Budowa boisk osiedlowych (ul. Zwycięstwa, ul. Lompy, ul. Stara, ul. Jasna)

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Inwestycji i Remontów ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4050380 , fax. 077 4050379
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Inwestycji i Remontów
  ul. Piramowicza 32 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 077 4050380, fax. 077 4050379
  REGON: 00052450700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kedzierzynkozle.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boisk osiedlowych (ul. Zwycięstwa, ul. Lompy, ul. Stara, ul. Jasna)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie częściowe nr 1:Budowa boiska w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Zwycięstwa, Wspólny Słownik Zamówień: 45212221-1 Opis: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo gumowej z wyposażeniem w urządzenia (kpl. słupków , bramek i koszy ) , zagospodarowaniem terenu ; ciągi komunikacyjne , mała architektura ,odwodnienie terenu , oświetlenie terenu , ogrodzenie i piłkochwyty . Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez PROJEKT BUDOWLANY i PROJEKT WYKONAWCZY sporządzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane AQWA SC 48-100 Głubczyce ul. Królowej Jadwigi 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo : a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym) . b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. c) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. d) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. e) Organizację ruchu i oznakowanie budowy. f) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK. g) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane. h) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. i) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. j) Wykonanie zaleceń pokontrolnych m.in. takich instytucji jak organy: PIP, PIS, PSP. k) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. l) W przypadkach gdy konieczna jest wycinka drzew, pocięcie ich na odcinki o dł. 120 cm i uformowanie w stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. m) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. Zadanie częściowe nr 2 Budowa boiska w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Lompy. Wspólny Słownik Zamówień: 45212221-1 Opis: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo gumowej z wyposażeniem w urządzenia (kpl. słupków , bramek i koszy ) , zagospodarowaniem terenu ; ciągi komunikacyjne , mała architektura ,odwodnienie terenu , oświetlenie terenu , ogrodzenie i piłkochwyty . Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez PROJEKT BUDOWLANY i PROJEKT WYKONAWCZY sporządzony przez md Polska 70-486 Szczecin ul. Królowej Korony Polskiej 24 . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo : a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym) . b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. c) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. d) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. e) Organizację ruchu i oznakowanie budowy. f) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK. g) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane. h) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. i) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. j) Wykonanie zaleceń pokontrolnych m.in. takich instytucji jak organy: PIP, PIS, PSP. k) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. l) W przypadkach gdy konieczna jest wycinka drzew, pocięcie ich na odcinki o dł. 120 cm i uformowanie w stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. m) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. Zadanie częściowe nr 3 Budowa boiska w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Starej Wspólny Słownik Zamówień: 45212221-1 Opis: Budowa trzech boisk : boisko do gry w koszykówkę (nawierzchnia z trawy naturalnej) boisko do gry w siatkówkę (nawierzchnia z trawy naturalnej), boisko do gry w piłkę ręczną (nawierzchnia z trawy naturalnej) z wyposażeniem w urządzenia (kpl. słupków , bramek i koszy ) , zagospodarowaniem terenu ; ciągi komunikacyjne , mała architektura ,odwodnienie terenu , oświetlenie terenu , ogrodzenie i piłkochwyty oraz nasadzenia zieleni . Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez PROJEKT BUDOWLANY i PROJEKT WYKONAWCZY sporządzony przez md Polska 70-486 Szczecin ul. Królowej Korony Polskiej 24 . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo : a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym) . b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. c) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. d) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. e) Organizację ruchu i oznakowanie budowy. f) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK. g) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane. h) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. i) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. j) Wykonanie zaleceń pokontrolnych m.in. takich instytucji jak organy: PIP, PIS, PSP. k) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. l) W przypadkach gdy konieczna jest wycinka drzew, pocięcie ich na odcinki o dł. 120 cm i uformowanie w stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. m) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. Zadanie częściowe nr 4: Budowa boiska w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jasnej Wspólny Słownik Zamówień: 45212221-1 Opis: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo gumowej z wyposażeniem w urządzenia (kpl. słupków , bramek i koszy ) , zagospodarowaniem terenu ; ciągi komunikacyjne , mała architektura , oświetlenie terenu , ogrodzenie i piłkochwyty . Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez PROJEKT BUDOWLANY i PROJEKT WYKONAWCZY sporządzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane AQWA SC 48-100 Głubczyce ul. Królowej Jadwigi 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo : a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym) . b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. c) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. d) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. e) Organizację ruchu i oznakowanie budowy. f) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK. g) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane. h) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. i) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. j) Wykonanie zaleceń pokontrolnych m.in. takich instytucji jak organy: PIP, PIS, PSP. k) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. l) W przypadkach gdy konieczna jest wycinka drzew, pocięcie ich na odcinki o dł. 120 cm i uformowanie w stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. m) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości : W przypadku składania ofert na część 1- 7000 zł. W przypadku składania ofert na część 2- 7000 zł. W przypadku składania ofert na część 3- 7000 zł. W przypadku składania ofert na część 4- 7000 zł. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenia kasy zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kedzierzynkozle.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach