Przetargi.pl
Przebudowa strefy wejściowej w budynku SPPP w Opolu przy ul. Oleskiej 95

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-077 Opole, ul. Korfantego 2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4545001, 4222670
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2 2
  45-077 Opole, woj. opolskie
  tel. (077) 4545001, 4222670
  REGON: 53112570400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa strefy wejściowej w budynku SPPP w Opolu przy ul. Oleskiej 95
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie strefy wejściowej w budynku SPPP w Opolu przy ul. Oleskiej 95. Zakres robót obejmuje: 1.Rozbudowę obiektu o wiatrołap z obustronnym schodowym wejściem. 2.Przebudowę strefy wejściowej - zmianę funkcji pomieszczeń istniejących i nowy ich podział. 3.Remont fragmentu drogi wewnętrznej: wymiana podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z krawężnikami, wykonanie chodnika z opaską. 4.Przebudowę fragmentu ogrodzenia zewnętrznego z wykonaniem furtki i dwuskrzydłowej bramy wjazdowej z napędem. Wykonanie dwóch szlabanów wraz ze słupkami z domofonem i czytnikiem kart magnetycznych. 5.Rozbiórkę parterowego budynku stróżówki z zagospodarowaniem terenu. Rodzaj robót: - roboty rozbiórkowe: demontaże i wyburzenia, - roboty ziemne, roboty fundamentowe, - roboty ciesielskie, zbrojarskie i betonowe, - wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, - wykonanie ścian murowanych z pustaków ceramicznych oraz bloczków betonowych, - roboty murowe z ciosanego kamienia naturalnego, - wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, - wykonanie docieplenia metodą lekką-mokrą, - wykonanie stalowej konstrukcji dachu wiatrołapu, montaż podciągów pod ścianki działowe, - wykonanie robót ślusarskich: balustrady, ogrodzenia, przeróbka krat okiennych, - wykonanie ścianek działowych z betonu komórkowego oraz płyt kartonowo-gipsowych, - montaż sufitu podwieszonego typu Armstrong, - wykonanie posadzek i podłóg z płytek ceramicznych, - montaż stolarki drzwiowej z zastosowaniem m.in. drzwi antywłamaniowych kl. C, drzwi przeciwpożarowych EI 60 oraz przesuwnych sterownych fotokomórką, - montaż stolarki okiennej z PVC oraz okien z szybami kuloodpornymi, - roboty tynkarskie (tynki tradycyjne i gładzie gipsowe), okładziny ścienne oraz roboty malarskie, - roboty branży elektrycznej: wykonanie obwodów oświetlenia, gniazd wtyczkowych, obwodów 24 V do zasilania automatyki drzwi, obwodów 12V zasilania elektrozaczepów, domofonu, interkomu, monitoringu telewizji CCTV, obwodów zasilania bramy i szlabanów oraz bramek obrotowych, - instalacja kontroli dostępu i sieci teleinformatycznej, - roboty instalacyjne c.o., wody zimnej i c.w.u., kanalizacji sanit. z montażem przyborów sanitarnych, - przebudowa drogi wewnętrznej z wykonaniem przykanalików wód opadowych i roztopowych, - wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, montaż klimatyzatora, - dostawa i montaż dwukierunkowych bramek obrotowych z licznikiem wejść i wyjść. W ramach prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko całości materiału pochodzącego z rozbiórek i poniesienia kosztów związanych z ich utylizacją. Opisy przedmiotu zamówienia w postaci: I. Dokumentacji projektowej w skład której wchodzą: 1.Projekt wykonawczy rozbudowy z przebudową strefy wejściowej w części parterowej budynku administracyjno-koszarowego SPPP w Opolu. Architektura, Konstrukcja i Technologia. 2.Projekt wykonawczy. Budynek administracyjno koszarowy SPPP - rozbudowa strefy wejściowej. Projekt instalacji elektrycznych. 3.Projekt budowlany, wykonawczy. Budynek administracyjno koszarowy SPPP. Przebudowa strefy wejściowej. Rozbudowa instalacji wod.-kan. i c.o. 4.Projekt wykonawczy. Remont drogi wewnętrznej przy budynku SPPP w Opolu. 5.Projekt wykonawczy przebudowy ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową przy budynku administracyjno-koszarowym SPPP w Opolu. Architektura i Konstrukcja. 6.Rozbiórka obiektu. Budynek stróżówki. 7.Opis techniczny do Robót dopełniających - branża budowlana, elektryczna i instalacyjna. II. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych: 1.Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 1 - Roboty przygotowawcze 2.Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 2 - Roboty murowe 3.Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 3.1 - Stolarka 4.Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 3.2 - Beton 5.Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 4 - Tynki 6.Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 5 - Posadzki 7.Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 6 - Roboty malarskie 8.Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 7 - Zbrojenie betonu 9.Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 8 - Ślusarka 10.Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 9 - Konstrukcje stalowe 11.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, telekomunikacyjna, komputerowa, instalacyjna oświetleniowa i ochronna przeciwporażeniowa. 12.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, przykanalików wód opadowych i roztopowych. 13.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Remont drogi wewnętrznej przy budynku SPPP w Opolu. 14.Szczegółowa specyfikacja techniczna. Roboty rozbiórkowe, wykonawca może pobrać, ze wskazanej strony internetowej Zamawiającego (profilu nabywcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452161115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach