Przetargi.pl
WSPOMAGANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UŻYTKOWANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 71080 Szczecin, ul. Ku Słońcu
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 484 82 94 , fax. 91 484 80 55
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  ul. Ku Słońcu
  71080 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 484 82 94, fax. 91 484 80 55
  REGON: 36300958600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuk.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WSPOMAGANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UŻYTKOWANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wspomaganie Zamawiającego przy użytkowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej: ZSI) wspomagającego zarządzanie Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie. CPV 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultingowe, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2. Wykonawca musi posiadać zgodę/uprawnienia do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji w Zintegrowanym Systemie Informatycznym autorstwa firmy UNISOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Pułaskiego 8. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) usuwanie zgłoszonych przez Zamawiającego usterek w działaniu dostarczonych elementów systemu informatycznego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, liczonym od momentu przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego, 2) upgrade ZSI, czyli wymiana ZSI na najnowsze wersje, w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany przepisów prawnych oraz ilości wprowadzonych zmian, a także zgodnie z sugestiami Zamawiającego, 3) wykonywanie prac na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub siedzibie Wykonawcy, w tym prace zdalne, w szczególności przy: a) tworzeniu analiz i raportów wynikających z potrzeb Zamawiającego, b) dopasowywaniu wydruków, c) pobieraniu informacji o fakturach z programu Geomar EKG, tworzeniu połączenia i przesyłu informacji z bazy, 4) usługę „hot-line”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się udostępnić numery telefonów kontaktowych oraz adresy e-mail pracowników odpowiedzialnych za opiekę nad poszczególnymi modułami w celu krótkich konsultacji informatycznych lub usunięcia bieżących problemów w pracy z systemem informatycznym. 4. Zamawiający przewiduje w miesiącu maksymalnie 15 roboczogodzin prac (w tym wizyty w siedzibie Zamawiającego oraz prace wykonywane na rzecz Zmawiającego w siedzibie Wykonawcy, w tym prace zdalne). Niewykorzystany w danym miesiącu limit godzin nie przepada i może być wykorzystany w następnych miesiącach realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać usługi w ramach przedmiotu zamówienia terminowo oraz z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, a także normami technicznymi oraz zasadami dostępnej wiedzy technicznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 6. Zatrudnienie: 1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia; 2) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia; 3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Oświadczenia - w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej w Rozdział III pkt 1 SIWZ; Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach