Przetargi.pl
Wsparcie techniczne Wydziałów GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań w tym współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na 4 zadania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 2092500, 22 2092360 , fax. 22 6986045, 22 2092474
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25 25
  03-808 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 2092500, 22 2092360, fax. 22 6986045, 22 2092474
  REGON: 01751157500108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wsparcie techniczne Wydziałów GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań w tym współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na 4 zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wsparcie techniczne Wydziałów GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań w tym współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na 4 zadania: Zadanie 1: Wsparcie techniczne Wydziału Realizacji inwestycji prowadzonych przez Zespoły Kierownika Projektu, w tym również w ramach zadań współfinansowanych ze środków POIiŚ, Zadanie 2: Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-4 przy obsłudze realizowanych inwestycji w tym również współfinansowanych ze środków POIiŚ, Zadanie 3: Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP-6 w zakresie bieżącej pomocy technicznej mającej na celu wykonywanie prac przygotowawczych i biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zespołu Kierownika Projektu, Zadanie 4: Wsparcie techniczne Stanowiska ds. PT POIiŚ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713562003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności rachunku/faktury VAT
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach