Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRACA - TRZEBA DZIAŁAĆ A NIE CZEKAĆ 7.4 PO KL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 2757660 , fax. 24 2757660
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Świętokrzyska 2A 2A
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 24 2757660, fax. 24 2757660
  REGON: 61131446400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pcprsierpc.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRACA - TRZEBA DZIAŁAĆ A NIE CZEKAĆ 7.4 PO KL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRACA - TRZEBA DZIAŁAĆ A NIE CZEKAĆ 7.4 PO KL PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PODZIELONO NA 3 CZĘŚCI. 1. Szkolenie pn. Kurs archiwalny - 100 godzin, 1 osoba 2. Szkolenie pn. Opiekun osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych - 100 godzin, 1 osoba 3. Wizyta studyjna w podmiocie ekonomii społecznej połączona z wykładem pn. ABC ekonomii społecznej - 20 osób (osoby niepełnosprawne, ich otoczenie, zespół projektowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pcprsierpc.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach