Przetargi.pl
Świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach projektu /Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/ w 2014 r./ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 - Nr referencyjny: 2/GDOŚ/2015

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5792107 , fax. 22 5792112
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5792107, fax. 22 5792112
  REGON: 14162841000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach projektu /Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/ w 2014 r./ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 - Nr referencyjny: 2/GDOŚ/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach projektu /Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/ w 2014 r. (zwanego dalej: /projektem/). Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy oddzielne części: 1) Część I - świadczenie usług wsparcia w prowadzeniu Sekretariatu Sieci /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/ w zakresie prac zleconych w obsłudze asystenckiej zespołu projektowego. W ramach tej części, Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: a) wsparcia zespołu projektowego w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach projektu m.in. akcje mailingowe, monitorowanie odwiedzin stron, dbanie o szatę graficzną zgodną z wytycznymi projektu, rozwój funkcjonalności strony, b) pomocy w przygotowaniu i opracowaniu materiałów do broszur/netletterów dystrybuowanych w ramach Sieci; c) przygotowywania informacji na strony internetowe poświęconych bieżącym działaniom podejmowanym w ramach Sieci; d) przygotowywania i aktualizowania informacji o wydarzeniach podejmowanych w ramach działalności Sieci, w tym przygotowywania m.in. zbiorczych zestawień o działaniach podejmowanych w poszczególnych grupach roboczych; e) wsparcia w organizacji, koordynowaniu i dokumentowaniu spotkań roboczych - stacjonarnych i wyjazdowych, w tym m.in. prowadzeniu kalendarium spotkań grup roboczych, galerii oraz sporządzania i opracowywania protokołów ze spotkań; f) udziału w procesie monitoringu i kontroli jakości spotkań realizowanych w ramach projektu; g) redagowania i aktualizacji informacji na temat prac podejmowanych w ramach Sieci przy współpracy z przewodniczącymi poszczególnych grup roboczych. W ramach tej części, Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w liczbie maksymalnie 450 roboczogodzin; 2) Część II - świadczenie usług wsparcia w prowadzeniu Sekretariatu Sieci /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/ w zakresie prac zleconych w obsłudze sekretarskiej. W ramach tej części, Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: a) bieżącej obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej do Sekretariatu Sieci, tj. przyjmowania, wysyłania i rejestrowania korespondencji oraz nadzorowania jej obiegu, b) przekazywania korespondencji pomiędzy siedzibą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie a miejscem pracy Wydziału do spraw Projektów i Krajowej Sieci /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/ przy ul. Stawki 2 w Warszawie, c) gromadzenia i przedkładania dokumentów oraz korespondencji do podpisu właściwych osób, zgodnie z kompetencjami, d) redagowania krótkich pism oraz tworzenia m.in. notatek, sprawozdań, protokołów i innych materiałów powstających w ramach realizacji projektu. W ramach tej części, Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w liczbie maksymalnie 750 roboczogodzin; 3) Część III - świadczenie usług wsparcia prawnego Sekretariatu Sieci: /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/. W ramach tej części, Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji wszelkich kwestii prawnych powstałych w trakcie realizacji projektu, w szczególności: a) weryfikacji pod względem formalnoprawnym pism będących w kompetencji Sekretariatu Sieci /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/ funkcjonującego w ramach Wydziału do spraw Projektów i Krajowej Sieci /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/, b) sporządzania i weryfikacji pod względem formalnoprawnym aktów prawnych o charakterze wewnętrznym, c) sporządzania, opiniowania i weryfikacji pod względem formalnoprawnym projektów umów cywilnoprawnych oraz porozumień zawieranych na potrzeby działań realizowanych przez Sekretariat Sieci /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/, d) weryfikacji i opiniowania pod względem formalnoprawnym dokumentacji (ze szczególnym uwzględnieniem opisów przedmiotów zamówienia oraz projektów umów cywilnoprawnych) niezbędnej do wszczęcia postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, e) wyszukiwania i analizy orzecznictwa na potrzeby działań prowadzonych przez Sekretariat Sieci /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/, f) doradztwa prawnego w bieżących czynnościach podejmowanych przez Sekretariat Sieci /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/, g) udzielania porad prawnych w celu rozstrzygnięcia kwestii wątpliwych w świetle interpretacji i stosowania przepisów prawa, h) udziału w spotkaniach realizowanych w ramach projektu, według potrzeb Zamawiającego, i) analizy prawnej i opiniowania możliwości wprowadzania zmian do zawartych przez Zamawiającego umów w ramach Sekretariatu Sieci /Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju/. W ramach tej części, Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w liczbie maksymalnie 750 roboczogodzin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 751121005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: test wiedzy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gdos.gov.pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach