Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Strzegowo

Gmina Strzegowo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-445 Strzegowo, Plac Wolności 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6794047 , fax. 023 6794047
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegowo
  Plac Wolności 32 32
  06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie
  tel. 023 6794047, fax. 023 6794047
  REGON: 13037844000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Strzegowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych na terenie gminy Strzegowo Bilety obejmować będą trasy dowozu i odwozu uczniów oraz liczbę uczniów wg Załącznika nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ogólna liczba dowożonych i odwożonych uczniów - 472 Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowe określenie godzin dowozu i odwozu zostanie ustalone w formie załącznika do podpisanej umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzegowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach