Przetargi.pl
Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanym dotyczącymi termomodernizacji budynków Instytutu Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego ogłasza przetarg

 • Adres: 03-301 Warszawa, Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48224385400 , fax. +48224385401
 • Data zamieszczenia: 2021-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Transportu Samochodowego
  Jagiellońska 80
  03-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48224385400, fax. +48224385401
  REGON: 00012769200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: its.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanym dotyczącymi termomodernizacji budynków Instytutu Transportu Samochodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Instytutu Transportu Samochodowego poprzez termomodernizację” w specjalnościach: 1) konstrukcyjno- budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze.zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach