Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków Instytutu Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego ogłasza przetarg

 • Adres: 03-301 Warszawa, Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48224385400 , fax. +48224385401
 • Data zamieszczenia: 2021-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Transportu Samochodowego
  Jagiellońska 80
  03-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48224385400, fax. +48224385401
  REGON: 00012769200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.its.waw.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków Instytutu Transportu Samochodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie termomodernizacji budynków Instytutu Transportu Samochodowego położonych przy ul. Jagiellońskiej 03-301 w Warszawie. Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Instytutu Transportu Samochodowego poprzez termomodernizację” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności. 2. Przedmiotowe zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ , w którego skład wchodzi dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany, projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dalej łącznie nazywane „dokumentacją projektową”. Ponadto Zamawiający udostępnia Wykonawcom jako materiał pomocniczy przedmiary robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 9 do SIWZ 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i dostaw ujętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności: 1) zagospodarowanie terenu budowy, 2) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 3) demontaż płyt azbestowych, 4) demontaż istniejących instalacji wewnątrz budynku, 5) wyburzenie nadbudówki technicznej na dachu budynku głównego 6) prace ziemne – wykonanie wykopu dla ocieplenia fundamentów, 7) wykonanie docieplenia ścian budynków 8) wykonanie docieplenia stropodachów, 9) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 10) montaż żaluzji zewnętrznych 11) montaż nowych instalacji wewnętrznych budynku, 12) montaż instalacji fotowoltaicznej 13) prace porządkowe na działce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach