Przetargi.pl
VIII Targi – „Jesień w polu i ogrodzie” – Kościerzyński Dzień Ziemniaka.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-011 Bratoszewice, Nowości
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 719 89 28 , fax. 42 719 89 13
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
  Nowości 32
  95-011 Bratoszewice, woj. łódzkie
  tel. 42 719 89 28, fax. 42 719 89 13
  REGON: 43493500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodr-bratoszewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  VIII Targi – „Jesień w polu i ogrodzie” – Kościerzyński Dzień Ziemniaka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja operacji pn. VIII Targi – „Jesień w polu i ogrodzie” – Kościerzyński Dzień Ziemniaka. W ramach ww. operacji Wykonawca obowiązany jest zapewnić: I. Organizacja warsztatów. II. VIII Targi- „Jesień w polu i ogrodzie” – Kościerzyński Dzień Ziemniaka 1. Wynajem sceny mobilnej. 2. Wynajem nagłośnienia sceny. 3. Wynajem krzeseł. III. Kampania reklamowa IV. Konkursy V. Obsługa i wymagania techniczne VI. Raport końcowy z dokumentacją fotograficzną VII. Pozostałe warunki realizacji zamówienia 2. Wybrane elementy opisane w SIWZ wymagają akceptacji wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis operacji znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79952000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł, (słownie: osiem tysięcy złotych). II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt 1.; 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego o nr konta 67 1130 1163 0014 7156 2820 0004 w tytule przelewu należy podać nr niniejszego postępowania tj. WADIUM postępowanie nr 606/OK/PN/2019; 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 5. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM postępowanie nr 606/OK/PN/2019; 6. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia, w który upłynął termin składania ofert; 7. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. III. UTRATA WADIUM Zamawiający zatrzyma wniesione wadium (w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej – wraz z odsetkami), jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane przepisem art. 46 ust.5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego wymagania w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach