Przetargi.pl
„Roboty budowlane na osadach Nadleśnictwa Radomsko”

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48446832085
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko
  ul. Piłsudskiego 3
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. +48446832085
  REGON: 59001917500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_radomsko/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Roboty budowlane na osadach Nadleśnictwa Radomsko”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery następujące części: 1. W skład części pierwszej wchodzą zadania wg. poniższej lokalizacji: 1) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - osada Kajetanówka Kajetanówka 1, 97-524 Kobiele Wielkie 2) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - osada Kocierzowy Kocierzowy 2, 97-545 Gomunice 3) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - osada Gajęcice Gajęcice Nowe ul. Leśna 60, 98-330 Gajęcice Nowe 2. W skład części drugiej wchodzi zadanie wg. poniższej lokalizacji: 1) Modernizacja osady Grzebień Grzebień 30A, 97-500 Radomsko 3. W skład części trzeciej wchodzą zadania wg. poniższej lokalizacji: 1) Konserwacja kancelarii leśniczówki Kobiele Wielkie Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie 2) Remont budynku - podleśniczówka Kajetanówka Kajetanówka 1, 97-524 Kobiele Wielkie 3) Remont ogrodzenia frontowego - osada Kajetanówka Kajetanówka 1, 97-524 Kobiele Wielkie 4) Remont wiaty stalowej - osada Kobiele Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie 5) Roboty remontowe - osada Kobiele Wielkie Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie 6) Termomodernizacja podleśniczówki Wola Życińska Wola Życińska 3, 97-525 Wielgomłyny 7) Wydzielenie WC przy kancelarii Kobiele Wielkie Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie 4. W skład części czwartej wchodzą zadania wg. poniższej lokalizacji: 1) Termomodernizacja osady Kodrąb ul. Spokojna 10, 97-512 Kodrąb 2) Modernizacja leśniczówki Masłowice Masłowice 86, 97-515 Masłowice 3) Konserwacja elewacji - budynek Nadleśnictwa ul. Piłsudskiego 3, 97-500 Radomsko
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1/ Na część pierwszą: 1000,00 zł /słownie: jeden tysiąc złotych/. 2/ Na część drugą: 9100,00 zł /słownie: dziewięć tysięcy sto złotych/. 3/ Na część trzecią: 2500,00 zł /słownie: dwa tysiące pięćset złotych/. 4/ Na część czwartą: 3700,00 zł /słownie: trzy tysiące siedemset złotych/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach