Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozu zajętych towarów wraz z usługą załadunku i rozładunku na rzecz jednostek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-436 Łódź, Al. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
  REGON: 00102289000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozu zajętych towarów wraz z usługą załadunku i rozładunku na rzecz jednostek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu zajętych towarów wraz z usługą załadunku i rozładunku, na rzecz jednostek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, tj. urzędów skarbowych województwa łódzkiego oraz Łódzkiego Urzędu Celno- Skarbowego w Łodzi wraz z delegaturami. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 (trzy) zadania: 1) usługi transportowe polegające na przewożeniu zajętych towarów z obszaru powiatów: sieradzkiego, łaskiego, wieluńskiego, wieruszowski i zduńsko-wolskiego; 2) usługi transportowe polegające na przewożeniu zajętych towarów z obszaru powiatów: skierniewickiego, brzezińskiego i rawskiego; 3) usługi transportowe polegające na przewożeniu zajętych towarów z obszaru powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego i łowickiego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, na jaką została zawarta umowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- wykażą się posiadaniem ważnego zezwolenia (licencji) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.)- dotyczy każdego z zadań 1-3,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach