Przetargi.pl
WYKONANIE ROZBUDOWY UTWARDZENIA TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SZYDŁÓW-KOLONIA I UTWARDZENIE TERENU W REJONIE WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE SOŁECTWA ŻYCHLIN, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE

Urząd Gminy Grabica ogłasza przetarg

 • Adres: 97-306 Grabica, Grabica
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6161188 , fax. 44 6161188
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Grabica
  Grabica 66
  97-306 Grabica, woj. łódzkie
  tel. 44 6161188, fax. 44 6161188
  REGON: 53542200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: grabica.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROZBUDOWY UTWARDZENIA TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SZYDŁÓW-KOLONIA I UTWARDZENIE TERENU W REJONIE WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE SOŁECTWA ŻYCHLIN, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST wykonanie rozbudowy utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów-Kolonia i utwardzenie terenu w rejonie wiat przystankowych na terenie sołectwa Żychlin, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie polegające na A) utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów–Kolonia o powierzchni około 250 m2, której zakres rzeczowy obejmuje m.in.:  roboty ziemne i warstwa odsączająca o gr. 10 cm po zagęszczeniu,  podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm gr. 15 cm, po zagęszczeniu i 0,00 -31,5 mm, gr. 5cm po zagęszczeniu,  chodnik z kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. do 5 cm  krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej,  krawężnik betonowy obniżony o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej,  krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22, na podsypce cementowo – piaskowej,  ława pod krawężnik betonowy z oporem. B) utwardzeniu terenu w rejonie 3 wiat przystankowych na terenie sołectwa Żychlin powierzchni około 35 m2, której zakres rzeczowy obejmuje m.in.:  roboty ziemne i warstwa odsączająca o gr. do 5 cm po zagęszczeniu,  chodnik z kostki gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm,  obrzeże trawnikowe 100x20x5 Wartości podane w pkt. III.1 A) i B) są ilościami szacunkowymi, Zamawiający może zaspokoić swoje potrzeby wykonaniem mniejszej ilości m2, mb, m3 niż tam określona, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu wykonania mniejszego zakresu robót. Ostateczna ilość wykonanych robót zostanie ustalona na podstawie obmiaru wykonanego przez Wykonawcę po wykonaniu robót i zatwierdzona przez Zamawiającego. Wszelkie prace przewidziane w pkt. III.1 A) i B) należy wykonać w sposób zapewniający płynność przejścia/przejazdu w miejscu styku nowej i starej nawierzchni. Roboty należy wykonać zgodnie z STWiOR, obowiązującymi normami oraz przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia. 2. W RAMACH W/W ROBÓT, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO: a) zabezpieczenia terenu na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy. b) wykonania niezbędnych badań dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. c) przeniesienia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdują się na terenie realizowanych robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Powiatowym Ośrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim. d) pokrycia kosztów związanych z zabezpieczeniem terenu budowy i zorganizowaniem zaplecza budowy oraz pokrycia kosztów za media, e) wykonania wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, f) udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres wskazany w ofercie i wydłużenia okresu rękojmi za wady fizyczne do okresu równego gwarancji od dnia odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument zgodnie z pkt. V ppkt. 4 SIWZ – jeżeli dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach