Przetargi.pl
Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Gabriela Narutowicza 38
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie
  ul. Gabriela Narutowicza 38
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  REGON: 851660520
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/sptarnow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierzchosławicach – Dwudniakach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej wraz z dostawą wyposażeniaDostawa wyposażenia pralniDostawa samochodówDostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:a. Dla części I: 30 000,- zł (słownie złotych: Trzydzieści tysięcy 00/100).b. Dla części II: 10 000,- zł (słownie złotych: Dziesięć tysięcy 00/100) .c. Dla części III: 3 500,- zł (słownie złotych: Trzy tysiące, pięćset 00/100) .d. Dla części IV: 1 000,- zł (słownie złotych: Tysiąc 00/100) .Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN.2) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnychform) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokośćwniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać wimieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związaniaofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do części 1:1. w zakresie osób zdolnych do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponowała. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy)b. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót)c. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych (Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót)Uwaga: Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, gdy Wykonawca dysponować będzie osobą posiadającą jedno, kilka lub wszystkie z uprawień wskazanych wyżej2. w zakresie doświadczenia : Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie budynku (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane), o kubaturze nie mniejszej niż 1000m3 (budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach)Uwaga: doświadczenie Wykonawcy zostanie uznane, gdy wykaże roboty zakończonew odniesieniu do części II:4) w zakresie doświadczenia w odniesieniu do części II: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wyposażenia pralni co najmniej o sprzęt taki jak: pralnico wirówka lub pralnica lub magiel lub suszarka o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto przy czym jedno zamówienie = jedna umowa o zamówienie publiczneUwaga: doświadczenie Wykonawcy zostanie uznane, gdy wykaże dostawy zakończonew odniesieniu do części III i IV nie wymaga się
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach