Przetargi.pl
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki, gmina Zambrów

Gmina Zambrów ogłasza przetarg

 • Adres: 18300 Zambrów, ul. Fabryczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zambrów
  ul. Fabryczna 3
  18300 Zambrów, woj. podlaskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugzambrow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki, gmina Zambrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: a) Budowę altany i grilla przy świetlicy wiejskiej w Cieciorkach: - Altana grillowa (wymiary 6x4m) – obiekt otwarty, ażurowy o konstrukcji drewnianej, opisany na planie prostokąta, z otwartym grillem. Konstrukcja wsparta na drewnianych słupach, dach dwuspadowy pokryty blachodachówką. Grill wykonany jako murowany z cegły ceramicznej z odprowadzeniem spalin ponad dach altany. Konstrukcja nośna altany ogrodowej Konstrukcja oparta na drewnianych słupach o przekroju 14 x 14 cm z drewna sosnowego czterostronnie struganego zaimpregnowanego preparatem „Fobos 4 M” i pomalowanego lakierobejcą w kolorze naturalnego drewna. Słupy zamocowane do stalowych kotew za pomocą 2 śrub ocynkowanych M 12 x 160. Jako oczepy zaprojektowano belki drewniane o przekroju 14 x 14 cm, miecze o przekroju 8 x 10 cm. Krokwie narożne i pośrednie o przekroju 6 x 12 cm. Zaprojektowano dach drewniany dwuspadowy o konstrukcji krokwiowej, połacie o kącie nachylenia 30o, dach pokryty blachą dachówkową w kolorze ceglastym, na łatach drewnianych o przekroju 4 x 6 cm po uprzednim ułożeniu papy bitumicznej na deskowaniu. Deskowanie należy wykonać na całej powierzchni dachu – od spodu deski heblowane łączone na pióro wpust. Połączenia konstrukcyjne elementów więźby dachowej na typowe złącza ciesielskie. - wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna sosnowego klasy C27, - altana wyposażona w: ławkę z oparciem o długości min 300cm (szt.4), stół (szt.2) o wymiarach 70x300 cm z desek, - grill ogrodowy o wymiarach podstawy 90x270 cm oraz wysokości 400 cm. b) Budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Cieciorkach Na placu zabaw zaprojektowano urządzenia drewniane, montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Plac zabaw wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego oraz zestawy sprzętu rekreacyjnego zapewniające dzieciom różnorodne formy aktywności fizycznej. Na placu zabaw przewidziano montaż regulaminu placu zabaw oraz ławek i kosza na śmieci. Przy każdym urządzeniu przewidziano umieszczenie tabliczki informacyjnej o sposobie korzystania z danego urządzenia. Plac zabaw zostanie ogrodzony. - na działce planuje się budowę placu zabaw w rzucie poziomym 16,00 x 14,00 m. Objęty projektem plac zabaw zlokalizowany będzie za budynkiem świetlicy wiejskiej. - na placu zabaw zaprojektowano urządzenia drewniane, montowane na kotwach stalowych ocynkowanych, - projektowane urządzenia: zestaw wielofunkcyjny szt. 1, bujak szt. 2, huśtawka wahadłowa szt. 1, huśtawka ważka szt. 1, ławka szt. 2, kosz na śmieci szt. 1, tablica informacyjna (regulamin) szt. 1, - ogrodzenie: wysokość 1,00 m, całkowita długość 59,00 m, w tym furtka szerokości 1,00 m - nawierzchnia placu zabaw: trawiasta. c) Budowę ogrodzenia Ogrodzenie z paneli zgrzewanych tłoczonych wraz ze słupkami wysokości 153 cm i długości 250 cm z drutów pionowych o średnicy 5 mm i poziomych średnicy 6 mm ocynkowane malowane proszkowo (w kolorze zielonym lub innym ustalonym z inwestorem) montowane na betonowym fundamencie poniżej poziomu przemarzania. Fundament ogrodzenia z prefabrykatów betonowych o wysokości 25 cm. i grubości 6 m o fakturze cegły. Słupki metalowe z profilu zamkniętego 60 x 40 mm. zatopione w trzpieniu betonowym prefabrykowanym. Całkowita wysokość ogrodzenia 1,85 m. Furtka metalowa (rama metalowa wypełniona prętami stalowymi) zamykana na klucz szerokości 1,60 m, brama metalowa dwuskrzydłowa (rama metalowa wypełniona prętami stalowymi) zamykana na klucz szerokości 5,00 m. Fundamenty pod słupki ogrodzenia i słupy furtki wykonać z betonu C16/20 (B20) W8. Fundament słupków ogrodzeniowych o wymiarach 35 x 35 x 100 cm. Fundamenty bramy o wymiarach 80 x 80 x 140 cm. Schemat ogrodzenia przedstawiono na rys nr 5/1 – ogrodzenie z paneli metalowych. Wymiary: wysokość: 1,85 m panel metalowy 1,53 m - podmurówka betonowa 0,25 całkowita długość ogrodzenia z paneli 324,00 m furtka szer. 1,60 m brama dwuskrzydłowa szer. 5,0 m UWAGA: Ogrodzenie nie może posiadać ostro zakończonych krawędzi. d) Budowa boiska do piłki nożnej Projekt budowlany oraz STWiOR przewidują renowację starego boiska, jednak w wycenie robót budowlanych należy uwzględnić budowę nowego boiska do piłki nożnej w miejscu boiska przeznaczonego do renowacji. Roboty budowalne nie obejmują demontażu starych bramek (zostały już zdemontowane). Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy uwzględnić wywóz gruzu z terenu działki. - Na działce inwestor planuje budowę w północnej części działki trawiastego boiska do piłki nożnej, ustawienie piłkochwytów i dwóch stalowych bramek do piłki nożnej o wymiarach 5,0m x 2,0m. Boisko o wymiarach 30,00 x 62,00 m. - piłkochwyty o wysokości 5,00m; słupki piłkochwytów wykonane z profili stalowych o średnicy 60,30mm; malowane proszkowo na kolor zielony; siatka na konstrukcję piłkochwytów montowana za pomocą linek i karabińczyków wykonane z polipropylenu gr. 5 mm oczka 8 cm x 8 cm ze zgrubionym obszyciem na marszczenie; - Budowa nawierzchni boiska obejmie: niszczenie chemiczne chwastów na istniejącym terenie, dokonanie pomiarów wysokościowych i opracowanie roboczego planu profilowania terenu, bronowanie wyrównujące boisko i usuwające korzenie i resztki roślin itp., czyszczenie nawierzchni z kamieni, wykonanie fundamentów pod montaż bramek i piłkochwytów. ________________________________________ Obszar na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod płytę boiska jest terenem płaskim z niewielkimi nierównościami. Przed przystąpieniem do robót należy uporządkować teren. Teren przewidziany pod płytę boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie spełniająca wymogów trawiastego boiska piłkarskiego. Projekt zakłada rekultywację warstwy nośnej tj. odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod płytę boiska. Warstwa nośna, zadarniona, wymaga odspojenia i usunięcia darni oraz innych zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni należy teren wyrównać powierzchniowo i dopiero na wyrównany teren konieczne jest nawiezienie wystarczająco dużej ilości podłoża dla wzrostu nowych traw. Najbardziej pożądanym podłożem dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwaśnego) w następujących proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 –0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej (ewentualnie gleby rodzimej). Warstwa nośna musi być zbudowana z takich materiałów, które pozwalają na utrzymanie prawidłowej struktury glebowej, w tym przepuszczalności i chłonności wodnej. Całość warstwy nośnej należy wykonać z istniejącej ziemi, należy dowieźć torf i ziemię ogrodniczą w proporcjach podanych wyżej. Po transporcie podłoża, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie z powyższymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie należy wierzchnią warstwę uwałować i jednocześnie wyprofilować. - Odspojenie darni na głębokość 25 cm. - Wyprofilowanie terenu płyty boiska spycharką z laserowym systemem prowadzącym zgodnie z ustalonym spadkiem 0,5%. - Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w proporcjach -20% -20% -60%. Wymieszać razem poszczególne komponenty. - Nadać docelowy profil płyty boiska spycharką. UWAGA!: ZAMAWIAJĄCY ZALECA DOKONANIE WIZJI W TERENIE PRZED ZŁOŻENIEM OFERT. UWAGA: Zakres prac do wykonania w przetargu NIE obejmuje zawartych w projekcie i STWiOR.: dojazdów, miejsc postojowych i utwardzenia placów przy świetlicy wiejskiej, budowy boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej w Cieciorkach. Szczegółowy zakres robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 2. Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Zambrowie nr rachunku: 94 8775 0009 0010 0100 0097 0002 z dopiskiem: „Wadium zadania pn. Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki, gm. Zambrów”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancja bankowa, d) gwarancja ubezpieczeniowa, e) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjęty zostanie termin wpływu środków finansowych na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Pzp. Zamawiający będzie uprawniony do żądania dokonania wpłaty wadium na jego konto w terminie 30 dni od daty dostarczenia pierwszego pisemnego żądania zapłaty. 6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 7. Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w w/w zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osobę umocowaną, 2) W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy oraz wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa powyżej. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów – wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty wraz z załącznikami nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza), 5) pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 6) oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, 7) informacja o wystąpieniu u Zmawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Załącznik nr 12 do SIWZ), 8) Zakres rzeczowy oraz wartość robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem zamówienia publicznego, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom (wzór załącznik Nr 13) -jeżeli dotyczy, 9) dokument potwierdzający wniesienie wadium: 1) dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy. 2) potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust.6 w postaci oryginału dokumentu dołączonego do oferty w osobnej kopercie, oznaczonej tak jak oferta z dopiskiem „wadium”, natomiast kopię dokumentu wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach