Przetargi.pl
Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Niedźwiada

Gmina Niedźwiada ogłasza przetarg

 • Adres: 21-104 Niedźwiada,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 85 12 004 , fax. 81 464 32 79
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niedźwiada
  21-104 Niedźwiada, woj. lubelskie
  tel. 81 85 12 004, fax. 81 464 32 79
  REGON: 43101953700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Niedźwiada
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, w wyniku których zostanie utworzony Klub Senior + w miejscowości Niedźwiada-Kolonia. Zakres prac przedstawiony został w dokumentacji kosztorysowej, stanowiącej załącznik nr 7 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262500-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o  których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto wraz z ofertą należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach