Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 10 - hala sportowa w kompleksie wojskowym Roskosz, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 39/19/N

41 Baza Lotnictwa Szkolnego ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 517 525, , fax. 261 519 536
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego
  ul. Brygady Pościgowej 5
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 517 525, , fax. 261 519 536
  REGON: 61456920000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 10 - hala sportowa w kompleksie wojskowym Roskosz, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 39/19/N
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 10 - hala sportowa w kompleksie wojskowym Roskosz, administrowanym przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 39/19/N. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą: więźby dachowej - wiązarów kratowych z desek, pokrycia z papy asfaltowej i termozgrzewalnej na dachach drewnianych i wykonaniem nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej, obróbek blacharskich i odwodnienia dachu, istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, opaski wokół budynku, naprawą posadzki, tynków wewnętrznych i zewnętrznych z malowaniem: budynku nr 10 - hala sportowa w kompleksie wojskowym Roskosz (7 krrel JW. 3411 Roskosz), administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, zgodnie z zakresem określonym w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ; Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ; jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest również wykonać roboty budowlane nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Przedmiarem Robót oraz ogólnymi warunkami umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji) zawierają następujące załączniki do SIWZ: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 7; - Przedmiar Robót - załącznik Nr 8; - ogólne warunki umowy - załącznik Nr 5 4. Rozwiązania równoważne: a) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej (przedmiarze robót) lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub ogólnych warunkach umowy (podstawa prawna art. 29 ust. 3 oraz 30 ust. 4 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów oraz będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę; normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w dokumentacji projektowej (przedmiarze robót) lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Nazwy materiałów i urządzeń, nazwy producentów mają stanowić jedynie podstawę do kategoryzacji zastosowanych materiałów pod względem parametrów technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych innych producentów pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych niż opisane w dokumentacji oraz spełnienia opisanych funkcji. Przytoczone nazwy w świetle art. 29 ust.3 ustawy Pzp należy traktować jako materiały i urządzenia przykładowe – powołanie się na konkretny produkt nie oznacza konieczności jego zastosowania. Zgodnie z prawem zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne (inne niż opisane lub wynikające z dokumentacji technicznej), to jest w żadnym stopniu nie obniżające przyjętego standardu i nie pozbawiające użytkownika rozwiązań technicznych ani nie pozbawiających użytkownika żadnych wydajności i funkcjonalności. Zamawiający w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm – dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w załącznikach nr 5, 7, 8 do SIWZ, tj. w ogólnych warunkach umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót (podstawa prawna: art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Ogólne wymagania i parametry techniczne i funkcjonalne, w oparciu o które ustalana (oceniana) będzie równoważność rozwiązań proponowanych przez wykonawców (parametry równoważności) zostały przez Zamawiającego opisane w dokumentacji technicznej. b) Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje w złożonej ofercie rozwiązania równoważne – w tym materiały, urządzenia i inne elementy równoważne – zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych z podaniem ich nazwy oraz nazwy ich producenta) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w stanowiącej opis przedmiotu zamówienia dokumentacji (w Przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej) ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji dokumentacji, których dotyczy. Aby uznać, że Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne do opisanych, musi on to w sposób wyraźny zadeklarować w ofercie podając konkretnie jaki produkt lub produkty/urządzenia/rozwiązania/inne elementy oferuje w zamian za jaki produkt lub produkty/urządzenia/rozwiązania/inne elementy. Wykonawca może wykazywać w złożonej ofercie równoważność oferowanych przez siebie rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) za pomocą wszelkich środków dowodowych (stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych). c) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały, urządzenia lub inne elementy muszą: - posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych); - posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. d) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje materiały oraz inne elementy równoważne. Wykonawca oferujący roboty budowlane zgodne z opisem Zamawiającego (zgodne z wymogami i normami określonymi w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ogólnych warunkach umowy) – nie ma obowiązku dołączania do oferty żadnych dokumentów w tym zakresie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załącznikach nr 5, 7, 8 do SIWZ, tj. w ogólnych warunkach umowy, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów lub urządzeń lub innych elementów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały, urządzenia i inne elementy, rozwiązania wskazane w dokumentacji technicznej (w załącznikach nr 5, 7, 8 do SIWZ). Zamawiający podkreśla, że dokumenty mające na celu wykazanie równoważności traktuje jako element (treść) składanej oferty opisującą oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym nie podlegają one uzupełnieniu. Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert. 5. Podwykonawstwo: 5.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 5.2. Wykonawca zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym - załączniku Nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane). 6. Wymogi dotyczące zatrudnienia: 6.1. Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy: wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie remontu budynku nr 10 - hala sportowa w kompleksie wojskowym Roskosz, tj.: - roboty pokrywcze i konstrukcji dachowych; - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; - roboty związane z wymianą lub montażem stolarki budowlanej (niezbędne do wykonania tych robót) oraz prace związane z przygotowaniem placu budowy i jego posprzątaniem po zakończeniu prac. Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie remontu budynku nr 10 - hala sportowa w kompleksie wojskowym Roskosz, tj.: - roboty pokrywcze i konstrukcji dachowych; - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; - roboty związane z wymianą lub montażem stolarki budowlanej (niezbędne do wykonania tych robót) oraz prace związane z przygotowaniem placu budowy i jego posprzątaniem po zakończeniu prac. 6.2. Czynności wykonywane przez kierownika budowy, tj. osobę pełniącą samodzielną funkcję techniczną w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Zamawiający nie wymaga, aby osoba ta – pełniąca nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy, była zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności kierowania robotami – pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wykonywanych przez wymaganego: kierownika budowy). Sposób weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje dla Wykonawcy: 6.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1 czynności Zamawiający uprawniony jest do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6.4. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca przedstawi zamawiającemu: 1) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 6.1., a których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia; wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane przez Zamawiającego z poniżej wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w punkcie 6.1, a których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z poźn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 6.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 6.1, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6.1. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 6.4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 6.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Część A Oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt I); 2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ - pkt I ). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (załącznik nr 2a i nr 2 do SIWZ - pkt II). 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt III). Oświadczenia, o których mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 6a. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Część B 7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy: 7.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy). 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i składać się w szczególności z: 1.1. wypełnionego formularza ofertowego sporządzonego na wzorze stanowiącym - Załącznik Nr 1 do SIWZ; wraz z formularzem ofertowym Wykonawca złoży także: 1.2. oświadczenia - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki Nr 2 i 2a do SIWZ); 1.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. (W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa). 1.4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy); 1.5. pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 1.6. Inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy. 1.7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Przedmiotowe zobowiązanie (w oryginale) wykonawca musi załączyć do oferty. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.8. Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje materiały oraz inne elementy równoważne Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego: 1.8.1. Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. 1.8.2. W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje w złożonej ofercie rozwiązania równoważne – w tym materiały, urządzenia i inne elementy równoważne –zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych z podaniem ich nazwy oraz nazwy ich producenta) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w stanowiącej opis przedmiotu zamówienia dokumentacji (w Przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej) ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji dokumentacji, których dotyczy. Aby uznać, że Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne do opisanych, musi on to w sposób wyraźny zadeklarować w ofercie podając konkretnie jaki produkt lub produkty/umrządzenia/rozwiązania/inne elementy oferuje w zamian za jaki produkt lub produkty/urządzenia/rozwiązania/inne elementy. Wykonawca może wykazywaćw złożonej ofercie równoważność oferowanych przez siebie rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) za pomocą wszelkich środków dowodowych (stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych). 1.8.3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały, urządzenia lub inne elementy muszą: posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych); posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 1.8.4. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 1.8.5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załącznikach nr 5, 7, 8 do SIWZ, tj. w ogólnych warunkach umowy, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty. Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje materiały oraz inne elementy równoważne. Wykonawca oferujący roboty budowlane zgodne z opisem Zamawiającego (zgodne z wymogami i normami określonymi w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ogólnych warunkach umowy) – nie ma obowiązku dołączania do oferty żadnych dokumentów w tym zakresie. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów lub urządzeń lub innych elementów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały, urządzenia i inne elementy, rozwiązania wskazane w dokumentacji technicznej (w załącznikach nr 5, 7, 8 do SIWZ). Zamawiający podkreśla, że dokumenty mające na celu wykazanie równoważności traktuje jako element (treść) składanej oferty opisującą oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym nie podlegają one uzupełnieniu. Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert. Ogólne wymagania i parametry techniczne i funkcjonalne, w oparciu o które ustalana (oceniana) będzie równoważność rozwiązań proponowanych przez wykonawców (parametry równoważności) zostały przez Zamawiającego opisane w dokumentacji technicznej. 1.9. Do oferty wykonawca powinien również pomocniczo i informacyjnie załączyć: kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ, stosując metodę kalkulacji uproszczonej, określając w nim podstawę wyceny, opis, j.m., koszt jednostkowy, wartość podając je w cenie zamówienia netto i brutto. Kosztorys winien obejmować wszystkie pozycje przedmiaru robót wraz z narzutami, opiewać na wartość zgodną z ceną ryczałtową zadeklarowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kosztorysie wykonawca powinien określić także zastosowaną stawkę roboczogodziny oraz narzuty (zastosowany procent kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku). W razie nie wyszacowania przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie ryczałtowej wykonania zamówienia. 2. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy: a) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby wymienione w pkt c), b) poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), c) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa. 3. Kilku wykonawców może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. a) pełnomocnictwo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego musi dokładnie określać zakres umocowania; b) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców; c) wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez wykonawców pełnomocnika (należy podać adres na jaki ma być wysyłana korespondencja). d) pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa. 4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum). Zaleca się, aby z treści tej umowy wynikały w szczególności: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podziału obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 5. Przed podpisaniem umowy wykonawca musi doręczyć potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub odpowiedni dokument gwarancyjny. 6. Przed podpisaniem Umowy, wybrany Wykonawca: 6.1. wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości i formie określonej w SIWZ oraz treści uzgodnionej z Zamawiającym (jeżeli w formie niepieniężnej); 6.2. przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji. 7. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy nie zatrudniający cudzoziemców, Wykonawca nie później niż 5 dni (pięć dni) przed dniem rozpoczęcia realizacji robót dostarczy Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach wykaz osób biorących udział w realizacji umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych: - imię i nazwisko osoby, - pesel i miejsce zamieszkania, - markę i numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu. 8. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy zatrudniający cudzoziemców lub podmiot zagraniczny zatrudniający pracowników nie posiadających obywatelstwa polskiego i planowanie wprowadzenia tychże osób na teren Jednostki Wojskowej, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o takim fakcie nie później niż 21 dni (dwadzieścia jeden dni) przed planowanym terminem i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych: - imię i nazwisko osoby, - datę i miejsce urodzenia, - obywatelstwo, - numer paszportu z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności (kserokopia lub skan), - numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP, - czasookresu wykonania pracy, - numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu. 9. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, zobowiązuje się pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane: - kierownika budowy - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami; - (określone w części VI pkt. 3.3.b) SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach