Przetargi.pl
Budowa źródeł gazów medycznych oraz roboty budowlane Oddziału Okulistycznego, Pracowni Endoskopowej, Szatni w budynku głównym szpitala SP ZOZ w Krasnymstawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 54 31 522 , fax. 82 576 49 01
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
  ul. M. Sobieskiego 4
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 54 31 522, fax. 82 576 49 01
  REGON: 11019669900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozkrasnystaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa źródeł gazów medycznych oraz roboty budowlane Oddziału Okulistycznego, Pracowni Endoskopowej, Szatni w budynku głównym szpitala SP ZOZ w Krasnymstawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa źródeł gazów medycznych oraz roboty budowlane Oddziału Okulistycznego, Pracowni Endoskopowej, Szatni w budynku głównym szpitala SP ZOZ w Krasnymstawie 2. Roboty budowlane obejmują Budowę źródeł gazów medycznych oraz roboty budowlane Oddziału Okulistycznego, Pracowni Endoskopowej, Szatni. 3. Zakres rzeczowy wykonania robót obejmuje: Dla (zadania nr 1) Roboty budowlane Oddziału Okulistycznego i Pracowni Endoskopowej Oddział Okulistyczny – Częściowa zmiana lokalizacji oddziału. Dostosowanie do wymogów pomieszczeń zaplecza, kuchenki oddziałowej, sanitariatów, pomieszczenia zaplecza sanitarnego po przez przebudowę tych pomieszczeń, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Wykończenie pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi standardami - wykładziny PCV termozgrzewalne, W części pomieszczeń podłogi ułożone z terakoty. Ściany malowane farbami łatwo-zmywalnymi o gładkiej powierzchni a także wykładane glazurami. Wykonanie instalacji gazów medycznych oraz nowych instalacji elektrycznych z dodatkowym (awaryjnym) źródłem zasilania. Wykonanie nowego systemu wentylacji nawiewno-wyciągowej w wybranych pomieszczeniach. Założenie nowego osprzętu elektrycznego, sanitarnego. Roboty budowlane Pracowni Endoskopowej - Przebudowa pomieszczeń umożliwiająca spełnienie wymogów w zakresie wykonywania wymaganych badań: gabinet badań górnego odcinka przewodu pokarmowego, gabinet badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego, gabinet badań oddechowych, zmywalnię do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopowych, pokój ze stanowiskiem wybudzeniowym a także zaplecze socjalne dla personelu medycznego. Podłogi uzupełnienie wykładziną łatwo-zmywalną, ściany w remontowanych pomieszczeniach pracowni ułożone z glazur a także malowane farbami łatwo-zmywalnymi o gładkiej powierzchni. Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej, sanitarnej wraz z osprzętem. Wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej w zmywalni do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopowych, uzupełnienie stolarki drzwiowej Dla (zadania nr 2) Roboty budowlane Szatni - Przebudowa obecnych pomieszczeń magazynowych z przystosowaniem na szatnię. Montaż stolarki drzwiowej. Wykonanie węzłów sanitarnych i boksów na szafki ubraniowe. Podłogi układane z terakoty, ściany układane z glazur a także malowane farbami łatwo-zmywalnymi o gładkiej powierzchni. Wykonanie instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, sanitarnej wraz z osprzętem a także wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Dla (zadania nr 3) Budowa źródeł gazów medycznych: Budowa budynku: fundamenty, ściany, zadaszenie, stolarka drzwiowa i okienna, wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan. Wentylacyjnych, wykonanie tynki, glazura, terakota, podłoże pod posadzki. Instalacje gazów medycznych w budynku źródła gazów medycznych oraz oddziałach wewnętrznym i chirurgicznym. Instalacje urządzeń – źródeł gazów medycznych, Montaż osprzętu instalacji elektrycznych, wod-kan, wentylacji, gazów medycznych. Wykonanie instalacji zewnętrznych – przyłącza elektryczne i odprowadzenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 4. Szczegółowy zakres robót zawiera „Dokumentacja techniczna” stanowiąca Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz „Przedmiar robót” stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości 68 500,00 zł (składając ofertę dla wszystkich zadań) -w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – łączna konieczna do wniesienia wysokość wadium podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty: Nr zadania Wadium w Złotych Zadanie nr 1 27 000,00 Zadanie Nr 2 10 500,00 Zadanie Nr 3 31 000,00 2. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert w formie / formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium przelewem na konto bankowe: Santander Bank S.A. Nr rachunku: 13 1500 1373 1213 7001 9198 0000 z dopiskiem „wadium – przetarg nieograniczony na budowę źródeł gazów medycznych oraz roboty budowlane Oddziału Okulistycznego, Pracowni Endoskopowej, Szatni w budynku głównym szpitala w SPZOZ Krasnystaw”- zadanie Nr….” Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 4. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i czas uznania na rachunku Zamawiającego. 5. Oferty bez dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium w innej formie niż pieniądzu) nie będą rozpatrywane. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w PZP. 6. UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć (dołączyć do oferty) w/w dokumenty w oryginale. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub też wniósł wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP. 8. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - z zastrzeżeniem pkt 5; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 5) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących o jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 6) Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: D. Oświadczenie składane po otwarciu ofert dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). E. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 1. Uzupełniony formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ 2. Kosztorys ofertowy zawierający kalkulację ceny oferty, sporządzony w oparciu o załączoną do SIWZ Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz Przedmiar robót. 3. Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 5. Klauzula informacyjna Szpitala z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości jej treści – Załącznik Nr 11

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach