Przetargi.pl
Wykonanie instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji plenerowej w ramach dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-530 Dęblin, Lotników Polskich
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 519 450, , fax. 261 519 450
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  Lotników Polskich 1
  08-530 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 519 450, , fax. 261 519 450
  REGON: 060738970
 • Adres strony internetowej zamawiającego: muzeumsp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji plenerowej w ramach dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji plenerowej w ramach dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej. 1) Zakres robót obejmuje w szczególności: a) Montaż kablowej linii oświetleniowej YKXS 5x4 mm2 o długości 758 m. b) Montaż kablowej linii zasilającej gniazda 3 – fazowe YKXS 5x10 mm2 o długości 440 m. c) Montaż linii zasilającej na elewacji w rurze ochronnej PCV fi 25 mm o długości 80 m. d) Montaż naświetlaczy oświetleniowych LED przy gruncie w ilości 51 szt. oraz szpilek montażowych w ilości 51 szt. e) Montaż naświetlaczy oświetleniowych LED na elewacji w ilości 6 szt. f) Montaż naświetlaczy oświetleniowych LED wewnątrz MI-6 w ilości 3 szt. g) Montaż rozdzielnic oświetlenia ulicznego SOU, wyposażonych w programowalny zegar astronomiczny aparaty łączeniowe i zabezpieczenia – 2 kpl. h) Montaż szafek z gniazdami 1 – fazowymi i 3 – fazowymi w ilości odpowiednio 3 szt. i 7 szt. i) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań. j) Zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy. k) Obsługa geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego. 2) Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny oferty – Załącznik nr 10 do SIWZ. 3) Wykonanie instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji plenerowej w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ zostało podzielone na dwa etapy. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie zakresu określonego w dokumentacji jako etap I i etap II, tj. cały zakres objęty dokumentacją. 4) Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczególności: a) Prowadzenie robót w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę muzeum oraz zapewniający bezpieczeństwo osób zwiedzających muzeum oraz osób zatrudnionych w muzeum. b) Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robót, a w tym zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa, bhp oraz kradzieży i dewastacji. c) Naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych podczas wykonywania robót. d) Odtworzenie terenu po wprowadzonych pracach zimnych wraz z obsianiem trawą terenu po wykopach. e) Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania. f) Usuwanie wytworzonych odpadów z miejsc ich powstawania na bieżąco.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach